alexa banikhodro

کرمان موتور ، شرایط فروش نقدی و اقساطیکرمان موتور


نمایندگی های برگزیده کرمان موتور (VIP)
نمایندگی 1307 کرمان موتور اصفهان
نمایش اطلاعات تماس

نمایندگی 2615 کرمان موتور فارس
نمایش اطلاعات تماس

نمایندگی 2403 کرمان موتور سمنان
نمایش اطلاعات تماس

شرایط فروش اقساطی و پیش پرداختی هیوندای i10 ویژه اسفند 1395 کرمان موتور
1395/12/07

شرایط فروش اقساطی و پیش پرداختی هیوندای i10 ویژه اسفند 1395 کرمان موتور

 

 

 

 

 

 شرایط فروش اقساطی و پیش پرداختی هیوندای i20 ویژه اسفند 1395 کرمان موتور
1395/12/07

شرایط فروش اقساطی و پیش پرداختی هیوندای i20 ویژه اسفند 1395 کرمان موتور


 

 

 

 

 شرایط فروش اقساطی پیش پرداختی و مشارکتی لیفان X50 ویژه اسفند 1395 کرمان موتور
1395/12/01

شرایط فروش اقساطی پیش پرداختی و مشارکتی لیفان X50 ویژه اسفند 1395 کرمان موتور


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات:

1- سند خودرو تا پایان اقساط در رهن شرکت باقی خواهد ماند و تنها با تسویه حساب نهائی سند خودرو آزاد خواهد شد.

2- خودروها بدون بیمه بدنه واگذار نمی گردند و هزینه ی آن هنگام دعوتنامه محاسبه و به مبلغ اقساط اضافه میگردد.

3- کلیه هزینه ها، مالیات ها، عوارض، بیمه شخص ثالث، مالیات ارزش افزوده و سایر هزینه هایی که قانون پرداخت آنرا به عهده مشتری و مصرف کننده گذاشته است بر اساس تعرفه های سال 1396 می باشد بدیهی است در صورت تغییر قوانین و نرخها در زمان تحویل خودرو مابه التفاوت به عهده متقاضی می باشد.

 

 شرایط فروش اقساطی پیش پرداختی و مشارکتی جک J5 ویژه اسفند 1395 کرمان موتور
1395/12/01

شرایط فروش اقساطی پیش پرداختی و مشارکتی جک J5 ویژه اسفند 1395 کرمان موتور


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات:

1- سند خودرو تا پایان اقساط در رهن شرکت باقی خواهد ماند و تنها با تسویه حساب نهائی سند خودرو آزاد خواهد شد.

2- خودروها بدون بیمه بدنه واگذار نمی گردند و هزینه ی آن هنگام دعوتنامه محاسبه و به مبلغ اقساط اضافه میگردد.

3- کلیه هزینه ها، مالیات ها، عوارض، بیمه شخص ثالث، مالیات ارزش افزوده و سایر هزینه هایی که قانون پرداخت آنرا به عهده مشتری و مصرف کننده گذاشته است بر اساس تعرفه های سال 1396 می باشد بدیهی است در صورت تغییر قوانین و نرخها در زمان تحویل خودرو مابه التفاوت به عهده متقاضی می باشد.

 

 شرایط فروش اقساطی پیش پرداختی و مشارکتی جک S5 ویژه اسفند 1395 کرمان موتور
1395/12/01

شرایط فروش اقساطی پیش پرداختی و مشارکتی جک S5 ویژه اسفند 1395 کرمان موتور


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات:

1- سند خودرو تا پایان اقساط در رهن شرکت باقی خواهد ماند و تنها با تسویه حساب نهائی سند خودرو آزاد خواهد شد.

2- خودروها بدون بیمه بدنه واگذار نمی گردند و هزینه ی آن هنگام دعوتنامه محاسبه و به مبلغ اقساط اضافه میگردد.

3- کلیه هزینه ها، مالیات ها، عوارض، بیمه شخص ثالث، مالیات ارزش افزوده و سایر هزینه هایی که قانون پرداخت آنرا به عهده مشتری و مصرف کننده گذاشته است بر اساس تعرفه های سال 1396 می باشد بدیهی است در صورت تغییر قوانین و نرخها در زمان تحویل خودرو مابه التفاوت به عهده متقاضی می باشد.

 

 شرایط فروش اقساطی پیش پرداختی و مشارکتی لیفان 820 ویژه اسفند 1395 کرمان موتور
1395/12/01

شرایط فروش اقساطی پیش پرداختی و مشارکتی لیفان 820 ویژه اسفند 1395 کرمان موتور


 

 

 

 

 

 

توضیحات:

1- سند خودرو تا پایان اقساط در رهن شرکت باقی خواهد ماند و تنها با تسویه حساب نهائی سند خودرو آزاد خواهد شد.

2- خودروها بدون بیمه بدنه واگذار نمی گردند و هزینه ی آن هنگام دعوتنامه محاسبه و به مبلغ اقساط اضافه میگردد.

3- کلیه هزینه ها، مالیات ها، عوارض، بیمه شخص ثالث، مالیات ارزش افزوده و سایر هزینه هایی که قانون پرداخت آنرا به عهده مشتری و مصرف کننده گذاشته است بر اساس تعرفه های سال 1396 می باشد بدیهی است در صورت تغییر قوانین و نرخها در زمان تحویل خودرو مابه التفاوت به عهده متقاضی می باشد.

 

 شرایط فروش اقساطی و پیش پرداختی هیوندای i10 کرمان موتور ( ویژه دهه فجر )
1395/11/26

شرایط فروش اقساطی و پیش پرداختی هیوندای i10 کرمان موتور ( ویژه دهه فجر )


 

 

 

 

 

 

 

 

 شرایط فروش اقساطی و پیش پرداختی هیوندای i20 کرمان موتور ( ویژه دهه فجر )
1395/11/26

شرایط فروش اقساطی و پیش پرداختی هیوندای i20 کرمان موتور ( ویژه دهه فجر )


 

 

 

 

 

 

 شرایط فروش اقساطی و پیش پرداختی هیوندای i10 کرمان موتور ( ویژه دهه فجر )
1395/11/22

شرایط فروش اقساطی و پیش پرداختی هیوندای i10 کرمان موتور ( ویژه دهه فجر )


 

 

 

 

 

 

 

 

 شرایط فروش اقساطی پیش پرداختی و مشارکتی لیفان 820 کرمان موتور ( ویژه دهه فجر )
1395/11/22

شرایط فروش اقساطی پیش پرداختی و مشارکتی لیفان 820 کرمان موتور ( ویژه دهه فجر )


 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات:

1- سند خودرو تا پایان اقساط در رهن شرکت باقی خواهد ماند و تنها با تسویه حساب نهائی سند خودرو آزاد خواهد شد.

2- خودروها بدون بیمه بدنه واگذار نمی گردند و هزینه ی آن هنگام دعوتنامه محاسبه و به مبلغ اقساط اضافه میگردد.

3- ثبت نام با پیش پرداخت 350,000,000 ریال و اقساط 8 ماهه فاقد بیمه بدنه می باشد.

4- کلیه هزینه ها، مالیات ها، عوارض، بیمه شخص ثالث، مالیات ارزش افزوده و سایر هزینه هایی که قانون پرداخت آنرا به عهده مشتری و مصرف کننده گذاشته است بر اساس تعرفه های سال 1396 می باشد بدیهی است در صورت تغییر قوانین و نرخها در زمان تحویل خودرو مابه التفاوت به عهده متقاضی می باشد.

 

 شرایط فروش اقساطی پیش پرداختی و مشارکتی جک S5 کرمان موتور ( ویژه دهه فجر )
1395/11/22

شرایط فروش اقساطی پیش پرداختی و مشارکتی جک S5 کرمان موتور ( ویژه دهه فجر )


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

توضیحات:

1- سند خودرو تا پایان اقساط در رهن شرکت باقی خواهد ماند و تنها با تسویه حساب نهائی سند خودرو آزاد خواهد شد.

2- کلیه هزینه ها، مالیات ها، عوارض، بیمه شخص ثالث، مالیات ارزش افزوده و سایر هزینه هایی که قانون پرداخت آنرا به عهده مشتری و مصرف کننده گذاشته است بر اساس تعرفه های سال 1396 می باشد بدیهی است در صورت تغییر قوانین و نرخها در زمان تحویل خودرو مابه التفاوت به عهده متقاضی می باشد.

 

 خودروهای شرکت کرمان موتورلیفان X60

لیفان X60


51 آگهی خرید و فروش

لیفان X50

لیفان X50


23 آگهی خرید و فروش

لیفان 620

لیفان 620


44 آگهی خرید و فروش

جک جی 5

جک جی 5


74 آگهی خرید و فروش

جک جی 3

جک جی 3


4 آگهی خرید و فروش

جک جی 3 هاچ بک

جک جی 3 هاچ بک


4 آگهی خرید و فروش

لیفان 520

لیفان 520


21 آگهی خرید و فروش

جک اس 5

جک اس 5


127 آگهی خرید و فروش

لیفان 820

لیفان 820


21 آگهی خرید و فروش

هیوندای i20

هیوندای i20


23 آگهی خرید و فروش

هیوندای I10

هیوندای I10


1 آگهی خرید و فروش

نماد اعتماد الکترونیکی بانی خودرو
با بانی خودرو در شبکه های اجتماعی همراه باشید
  • follow me on Facebook
  • follow me on Google+
  • follow me on Youtube
  • follow me on Instagram
  • follow me on aparat
  • follow me on telegram
از آخرین قیمت ها و اخبار خودرو آگاه شوید