alexa banikhodro

آسان موتور - هیوندای ، شرایط فروش نقدی و اقساطیآسان موتور - هیوندای


نمایندگی های برگزیده آسان موتور - هیوندای (VIP)

شرایط فروش اقساطی و نقدی خودروهای هیوندای آسان موتور
1396/03/03

شرایط فروش اقساطی و نقدی خودروهای هیوندای آسان موتور توضیحات:
1 -تمامي هزينه هاي شماره گذاري و هزينه پالک و عوارض ساالنه شهرداری براي كليه خودروها به عهده شركت می باشد.
2 -هزينه بيمه شخص ثالث يکساله برای كليه خودروها به عهده شرکت می باشد. 3 -کليه خودروهاي فروخته شده توسط شركت آسان موتور علاوه بر برخورداری از گارانتی به مدت 2 سال و يا 40 هزار کيلومتر(هركدام زودتر فرا برسد) داراي كارت پشتيبان بوده كه خدمات اين شرکت به مشتريان خود را مطابق ضوابط كارت پشتيبان تا 5 سال يا 150 هزار کيلومتر (هركدام زودتر فرا رسد) قابل تمديد خواهد نمود.
4 -حق الزحمه عامليت مجاز/نمايشگاه فروش توسط شركت تأمين و پرداخت مي گردد و بنابراين دريافت هرگونه وجه اضافي تحت هر عنوان غير مجاز و برخالف مقررات شركت مي باشد.
5-متقاضيان خريد خودرو مكلف مي باشند كليه وجوهات مربوط به قيمت خودروي مورد درخواست را فقط بنام و به حساب بانكي شركت آسان موتور (سهامي خاص) واريز نمايند در صورت عدم رعايت مورد فوق شركت آسان موتور هيچگونه مسئوليت و تعهدي در قبال متقاضي نخواهد داشت.
6 -ماليات بر ارزش افزوده بر اساس نرخ مصوب ابالغي وزارت امور اقتصادي و دارايي در زمان تحويل خودرو توسط شركت محاسبه و در صورت افزايش نرخ ، متقاضي متعهد به پرداخت نقدي مابه التفاوت آن با اعداد مندرج در جدول فوق نيز خواهد بود .
7- درشرايط خريد اقساطی پرداخت هزينه بيمه بدنه يکساله به عهده خريدار ميباشد که پيش از تحويل خودرو، نقدا دريافت خواهد شد.
8- در شرايط خريد اقساطی، تامين شرايط خريد به عهده خريدار می باشد که پس از احراز و تاييد آن توسط شرکت قابل قبول خواهد بود. 


شرایط فروش اقساطی و نقدی خودروهای هیوندای آسان موتور
1396/02/17

شرایط فروش اقساطی و نقدی خودروهای هیوندای آسان موتور

 

   


 
 

شرایط فروش​​​​​

 1. ​تمامی هزینه های شماره گذاری، پلاک و عوارض سالانه شهرداری برای کلیه خودروها بر عهده شرکت میباشد. 
 2. هزینه بیمه شخص ثالث یک ساله برای کلیه خودروها بر عهده شرکت میباشد.
 3. کلیه خودروهای مورد قرارداد شرکت آسان موتور دارای استانداردهای ایمنی تعریف شده از سوی سازمان استاندارد کشور و مجهز با موتور دارای استاندارد تعیین شده از سوی سازمان محیط زیست کشور از نظر میزان خروجی آلایندگی بوده وعلاوه بر برخورداری از گارانتی به مدت 2 سال و یا 40 هزار کیلومتر (هر کدام زودتر فرا برسد) دارای کارت پشتیبان بوده که خدمات این شرکت به مشتریان خود را مطابق ضوابط کارت پشتیبان تا 5 سال یا 150 هزار کیلومتر(هر کدام زودتر فرا برسد) قابل تمدید خواهد نمود​.
 4. با توجه به فروش خودروها بر اساس موجودی قابل تخصیص، انجام ثبت نام برای هر خودرو منوط به وجود سهمیه قابل فروش خواهد بود.
 5. حق الزحمه عاملیت مجاز / نمایشگاه فروش توسط شرکت تأمین و پرداخت میگردد و بنابر این دریافت هر گونه وجه اضافی تحت هر عنوان غیر مجاز و بر خلاف مقررات شرکت میباشد. 
 6. متقاضیان خرید خودرو مکلف میباشند کلیه وجوهات مربوط به قیمت خودروی مورد درخواست را فقط بنام و به حساب بانکی معرفی شده از سوی شرکت آسان موتور (سهامی خاص) واریز نمایند و در صورت عدم رعایت مورد فوق، شرکت آسان موتورهیچگونه مسئولیت و تعهدی در قبال متقاضی نخواهد داشت.
 7. پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به عهده خریدار میباشد و بیش از تحویل خودرو نقداً دریافت خواهد شد. 
 8. در شرایط خرید اقساطی،​ پرداخت هزینه بیمه بدنه یک ساله به عهده خریدار میباشد که بیش از تحویل خودرو، نقداً دریافت خواهد شد. 
 9. در شرایط خرید اقساطی، تأمین شرایط و ضوابط خرید به عهده خریدار میباشد که پس از احراز و تأئید آن توسط شرکت قابل قبول خواهد بود.
 10. در شرایط خرید نقدی و یا اقساطی با تحویل فوری (30 روز کاری) کلیه وجوه مورد قرارداد به اضافه ​مالیات برارزش افزوده و بیمه بدنه يکساله (برای قراردادهای اعتباری) در هنگام ثبت درخواست میبایستی در وجه شرکت کارسازی گردد.
 11. در شرایط خرید نقدی و یا اقساطی با تحویل مدت دار / میان مدت و یا بلند مدت  (بیش از 30 روز کاری) کلیه وجوه پیش پرداخت در هنگام ثبت درخواست و باقیمانده در زمان اعلام آمادگی تحویل خودرو از سوی شرکت  و قبل از تحویل خودرمیبایستی در وجه شرکت کارسازی گردد.
 12. کلیه قیمت خودروهای مندرج درلیست بالا با تحویل فوری / کوتاه مدت (حدکثر 30 روز کاری) و یا تحویل مدت دار/ میان مدت (بیش از 30 روز و کمتر از 120 روز کاری) اعم از نقدی و یا اعتباری با رعایت بند فورس ماژور مندرج در متن قرارداد مربوطه بصورت قطعی میباشد.
 13. ثبت درخواست صرفاً  تعداد محدودی از مدل های خاص خودروهای هیوندای بصورت دریافت سفارش ویژه با مشخصات و تجهیزات خاص مورد نظر متقاضی بصورت  پیش فروش خودرو توسط شرکت با قیمت نقدی مندرج در لیست بالا بصورت قیمت علی الحساب با پرداخت مبالغ پیش پرداخت مندرج در لیست بالا (میتوان 70% مبلغ پیش پرداخت را نقداً و باقیمانده را طی دو فقره چک مساوی یک ماهه و دو ماهه تنظیم و تسلیم و پرداخت نمود) در هنگام انعقاد قرارداد و الباقی را در زمان اعلام کتبی شرکت مبنی بر آماده تحویل بودن خودرو و همزمان با اعلام قطعی قیمت خودرو،  در وجه شرکت پرداخت و کارسازی نمود.  انعقاد قرارداد با قیمت علی الحساب و تحویل مدت دار / بلند مدت  مشمول سود مشارکت به نرخ های مندرج در قرارداد نسبت به مبالغ نقدی دریافتی از خریدار تا زمان اعلام آمادگی تحویل خودرو و تعیین و ابلاغ قیمت قطعی  از سوی شرکت مي گردد که در زمان تسویه حساب الباقی (بیش از 120 روز ) وجه مورد قرارداد از میلغ کل قرارداد کسر و باقیمانده توسط شرکت دریافت خواهد شد.​
 14. کلیه مفاد قرارداد های فروش شرکت با رعایت آئین نامه حفظ حقوق خریداران خودرو مصوب مورخ  1395/01/28​ به شماره  ​7415/ت51681​هـ ابلاغی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران تنظیم و بین شرکت و متقاضی منعقد میگردد​.​


 

مدارک و شرایط مورد نیاز که میبایستی در هنگام انعقاد قرارداد فروش نقدی و یا اعتباری با تعهد تحویل فوری و یا مدت دار شرکت توسط متقاضی ارائه گردد:

ردیف​​ مدارک درخواستی از متقاضیان خرید نقدی و یا اعتباری تعداد​​​ توضیحات​​
​1 ​فرم تکمیل و امضاء شده یکی از انواع  درخواست خرید خودرو با تحویل
1​/1 نقدی با تحویل فوری (کوتاه مدت 30 روز کاری و یا کمتر) و یا يك برگ​​​  ( دريافت فرم خريد نقدی خودرو( تحويل فوري/کوتاه مدت ​
​1/2 ​اعتباری با تحویل فوری (کوتاه مدت 30 روزه و یا کمتر) و یا ​يك برگ​​​  (​دريافت فرم درخواست خريد اقساطي ( تحويل فوري/کوتاه مدت​ ​
 1/3 نقدی با تحویل مدت دار (میان مدت بیش از 30 روز کاری ) و یا يك برگ​​​​​  (دريافت فرم درخواست خريد نقدی خودرو(تحويل مدت دار/ميان مدت 
​1/4 ​اعتباری با تحویل مدت دار (میان مدت بیش از 30 روز کاری) و یا ​يك برگ​​​  (​​ ​دريافت فرم درخواست خريد اقساطي (تحويل مدت دار/ميان مدت 
​1/5 ​نقدی / اعتباری با تحویل مدت دار (بلند مدت بیش از 120 روز کاری) بصورت قیمت علی الحساب با سود مشارکت ​يك برگ​​​ دريافت فرم درخواست پیش خرید نقدی/ اقساطي 
تحويل مدت دار/بلندمدت) خودرو/ با سود مشارکت
)
  2 فتوکپی کلیه صفحات شناسنامه به همراه اصل آن​ يك برگ​​​​
  3 فتوکپی کارت ملی (پشت و رو) به همراه اصل آن  يك برگ​​​​
​4 ​فتوکپی گواهی نامه رانندگی به همراه اصل آن
5​  ارائه آدرس محل سکونت و محل اشتغال به همراه  کد پستی               
6​ ارائه فیش واریز وجه نقدی خودرو به حساب شرکت به همراه سایر چک های مندرج در لیست قیمت​​ يك برگ​​​​ ​​توضيحاتي درخصوص نوشتار چك
مدارک درخواستی  فقط از متقاضیان خرید اعتباری​​​​ ​ ​ ​
7​ عکس 4*6 متقاضي خريدار  ​يك قطعه
8​ فرم تکمیل شده تعهد نامه عدم فروش و انتقال خودرو​  دو نسخه​​​​  دريافت فرم
9​ چک های اقساط به همراه  نسخه فتوکپی از آنان​​ ​يك برگ​​​ توضيحاتي درخصوص نوشتار چك​
10​ فرم استعلام بانک به همراه پرینت گردش حساب 3 ماهه با مهر و امضاء بانک​ يك برگ​​​​ دريافت فرم
11​ فتوکپی سند ملکی آزاد و شش دانگ به نام خریدار به همراه اصل سند مالکیت (پس از رویت مسترد میگردد)​​ یک قطعه​​ ​توضيحاتي درخصوص سند ملكي شش دانگ​​
12​ فرم تكميل شده پرسشنامه اشخاص حقيقي ​​ دريافت فرم اشخاص حقيقي ​​
13​​ فرم تكميل شده پرسشنامه اشخاص حقوقي دريافت فرم اشخاص حقوقي​​
 

تذکر و یادآوری:​

 1.  با توجه به فروش خودروها بر اساس موجودی قابل تخصیص، انجام ثبت درخواست متقاضی برای هر خودرو منوط به وجود سهمیه قابل فروش خواهد بود.
 2. واریز وجه خودرو میبایستی صرفاً به یکی از حساب های اعلام شده (صرفاً در وجه شرکت فروشنده) و به درخواست متقاضی (قید نام متقاضی بر روی فیش بانکی پرداختی) انجام پذیرد.​​
 3. واریز وجه خودرو به طرق دیگر از جمله پرداخت آن به عاملیت های فروش به هیچ عنوان مورد قبل نمیباشد و بدیهی است دراین خصوص هیچگونه مسئولیتی متوجه شرکت نخواهد بود.
 4. چک با مالکیت حقوقی، سنتی بانک ها و موسسات مالی اعتباری قابل پذیرش نمیباشد.
 5. در صورتیکه مالک سند/ صادر کننده چک شخصی غیر از متقاضی باشد (صرفاً بستگان درجه اول  / همسر وی ) حضور ایشان جهت تکمیل فرم های مربوطه به همراه گواهی محضری صحت امضاء در زمان ثبت درخواست الزامی است.
 6. در صورتیکه خودرو هنگام تحویل بدون پلاک باشد، خریدار میبایستی ضمن دریافت خودرو از شرکت تا زمان صدور اسناد فروش خودرو منتظر بماند و تعهد احراز محل سکونت خریدار بر اساس آدرس اعلامی نیز به عهده وی میباشد (برای دریافت راهنمای شماره گذاری اینجا را کلیک کنید)شرایط فروش اقساطی و نقدی خودروهای هیوندای آسان موتور
1395/10/18

شرایط فروش اقساطی و نقدی خودروهای هیوندای آسان موتور


 

 

 

 

 

شرایط فروش​​​​​

 1. ​تمامی هزینه های شماره گذاری، پلاک و عوارض سالانه شهرداری برای کلیه خودروها بر عهده شرکت میباشد. 
 2. هزینه بیمه شخص ثالث یک ساله برای کلیه خودروها بر عهده شرکت میباشد.
 3. کلیه خودروهای مورد قرارداد شرکت آسان موتور دارای استانداردهای ایمنی تعریف شده از سوی سازمان استاندارد کشور و مجهز با موتور دارای استاندارد تعیین شده از سوی سازمان محیط زیست کشور از نظر میزان خروجی آلایندگی بوده وعلاوه بر برخورداری از گارانتی به مدت 2 سال و یا 40 هزار کیلومتر (هر کدام زودتر فرا برسد) دارای کارت پشتیبان بوده که خدمات این شرکت به مشتریان خود را مطابق ضوابط کارت پشتیبان تا 5 سال یا 150 هزار کیلومتر(هر کدام زودتر فرا برسد) قابل تمدید خواهد نمود​.
 4. با توجه به فروش خودروها بر اساس موجودی قابل تخصیص، انجام ثبت نام برای هر خودرو منوط به وجود سهمیه قابل فروش خواهد بود.
 5. حق الزحمه عاملیت مجاز / نمایشگاه فروش توسط شرکت تأمین و پرداخت میگردد و بنابر این دریافت هر گونه وجه اضافی تحت هر عنوان غیر مجاز و بر خلاف مقررات شرکت میباشد. 
 6. متقاضیان خرید خودرو مکلف میباشند کلیه وجوهات مربوط به قیمت خودروی مورد درخواست را فقط بنام و به حساب بانکی معرفی شده از سوی شرکت آسان موتور (سهامی خاص) واریز نمایند و در صورت عدم رعایت مورد فوق، شرکت آسان موتورهیچگونه مسئولیت و تعهدی در قبال متقاضی نخواهد داشت.
 7. پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به عهده خریدار میباشد و بیش از تحویل خودرو نقداً دریافت خواهد شد. 
 8. در شرایط خرید اقساطی،​ پرداخت هزینه بیمه بدنه یک ساله به عهده خریدار میباشد که بیش از تحویل خودرو، نقداً دریافت خواهد شد. 
 9. در شرایط خرید اقساطی، تأمین شرایط و ضوابط خرید به عهده خریدار میباشد که پس از احراز و تأئید آن توسط شرکت قابل قبول خواهد بود.
 10. در شرایط خرید نقدی و یا اقساطی با تحویل فوری (30 روز کاری) کلیه وجوه مورد قرارداد به اضافه ​مالیات برارزش افزوده و بیمه بدنه يکساله (برای قراردادهای اعتباری) در هنگام ثبت درخواست میبایستی در وجه شرکت کارسازی گردد.
 11. در شرایط خرید نقدی و یا اقساطی با تحویل مدت دار / میان مدت و یا بلند مدت  (بیش از 30 روز کاری) کلیه وجوه پیش پرداخت در هنگام ثبت درخواست و باقیمانده در زمان اعلام آمادگی تحویل خودرو از سوی شرکت  و قبل از تحویل خودرمیبایستی در وجه شرکت کارسازی گردد.
 12. کلیه قیمت خودروهای مندرج درلیست بالا با تحویل فوری / کوتاه مدت (حدکثر 30 روز کاری) و یا تحویل مدت دار/ میان مدت (بیش از 30 روز و کمتر از 120 روز کاری) اعم از نقدی و یا اعتباری با رعایت بند فورس ماژور مندرج در متن قرارداد مربوطه بصورت قطعی میباشد.
 13. ثبت درخواست صرفاً  تعداد محدودی از مدل های خاص خودروهای هیوندای بصورت دریافت سفارش ویژه با مشخصات و تجهیزات خاص مورد نظر متقاضی بصورت  پیش فروش خودرو توسط شرکت با قیمت نقدی مندرج در لیست بالا بصورت قیمت علی الحساب با پرداخت مبالغ پیش پرداخت مندرج در لیست بالا (میتوان 70% مبلغ پیش پرداخت را نقداً و باقیمانده را طی دو فقره چک مساوی یک ماهه و دو ماهه تنظیم و تسلیم و پرداخت نمود) در هنگام انعقاد قرارداد و الباقی را در زمان اعلام کتبی شرکت مبنی بر آماده تحویل بودن خودرو و همزمان با اعلام قطعی قیمت خودرو،  در وجه شرکت پرداخت و کارسازی نمود.  انعقاد قرارداد با قیمت علی الحساب و تحویل مدت دار / بلند مدت  مشمول سود مشارکت به نرخ های مندرج در قرارداد نسبت به مبالغ نقدی دریافتی از خریدار تا زمان اعلام آمادگی تحویل خودرو و تعیین و ابلاغ قیمت قطعی  از سوی شرکت مي گردد که در زمان تسویه حساب الباقی (بیش از 120 روز ) وجه مورد قرارداد از میلغ کل قرارداد کسر و باقیمانده توسط شرکت دریافت خواهد شد.​
 14. کلیه مفاد قرارداد های فروش شرکت با رعایت آئین نامه حفظ حقوق خریداران خودرو مصوب مورخ  1395/01/28​ به شماره  ​7415/ت51681​هـ ابلاغی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران تنظیم و بین شرکت و متقاضی منعقد میگردد​.​


 

مدارک و شرایط مورد نیاز که میبایستی در هنگام انعقاد قرارداد فروش نقدی و یا اعتباری با تعهد تحویل فوری و یا مدت دار شرکت توسط متقاضی ارائه گردد:

ردیف​​ مدارک درخواستی از متقاضیان خرید نقدی و یا اعتباری تعداد​​​ توضیحات​​
​1 ​فرم تکمیل و امضاء شده یکی از انواع  درخواست خرید خودرو با تحویل
1​/1 نقدی با تحویل فوری (کوتاه مدت 30 روز کاری و یا کمتر) و یا يك برگ​​​  ( دريافت فرم خريد نقدی خودرو( تحويل فوري/کوتاه مدت ​
​1/2 ​اعتباری با تحویل فوری (کوتاه مدت 30 روزه و یا کمتر) و یا ​يك برگ​​​  (​دريافت فرم درخواست خريد اقساطي ( تحويل فوري/کوتاه مدت​ ​
 1/3 نقدی با تحویل مدت دار (میان مدت بیش از 30 روز کاری ) و یا يك برگ​​​​​  (دريافت فرم درخواست خريد نقدی خودرو(تحويل مدت دار/ميان مدت 
​1/4 ​اعتباری با تحویل مدت دار (میان مدت بیش از 30 روز کاری) و یا ​يك برگ​​​  (​​ ​دريافت فرم درخواست خريد اقساطي (تحويل مدت دار/ميان مدت 
​1/5 ​نقدی / اعتباری با تحویل مدت دار (بلند مدت بیش از 120 روز کاری) بصورت قیمت علی الحساب با سود مشارکت ​يك برگ​​​ دريافت فرم درخواست پیش خرید نقدی/ اقساطي
تحويل مدت دار/بلندمدت) خودرو/ با سود مشارکت
)
  2 فتوکپی کلیه صفحات شناسنامه به همراه اصل آن​ يك برگ​​​​
  3 فتوکپی کارت ملی (پشت و رو) به همراه اصل آن  يك برگ​​​​
​4 ​فتوکپی گواهی نامه رانندگی به همراه اصل آن
5​  ارائه آدرس محل سکونت و محل اشتغال به همراه  کد پستی               
6​ ارائه فیش واریز وجه نقدی خودرو به حساب شرکت به همراه سایر چک های مندرج در لیست قیمت​​ يك برگ​​​​ ​​توضيحاتي درخصوص نوشتار چك
مدارک درخواستی  فقط از متقاضیان خرید اعتباری​​​​ ​ ​ ​
7​ عکس 4*6 متقاضي خريدار  ​يك قطعه
8​ فرم تکمیل شده تعهد نامه عدم فروش و انتقال خودرو​  دو نسخه​​​​  دريافت فرم
9​ چک های اقساط به همراه  نسخه فتوکپی از آنان​​ ​يك برگ​​​ توضيحاتي درخصوص نوشتار چك​
10​ فرم استعلام بانک به همراه پرینت گردش حساب 3 ماهه با مهر و امضاء بانک​ يك برگ​​​​ دريافت فرم
11​ فتوکپی سند ملکی آزاد و شش دانگ به نام خریدار به همراه اصل سند مالکیت (پس از رویت مسترد میگردد)​​ یک قطعه​​ ​توضيحاتي درخصوص سند ملكي شش دانگ​​
12​ فرم تكميل شده پرسشنامه اشخاص حقيقي ​​ دريافت فرم اشخاص حقيقي ​​
13​​ فرم تكميل شده پرسشنامه اشخاص حقوقي دريافت فرم اشخاص حقوقي​​
 
 

تذکر و یادآوری:​

 1.  با توجه به فروش خودروها بر اساس موجودی قابل تخصیص، انجام ثبت درخواست متقاضی برای هر خودرو منوط به وجود سهمیه قابل فروش خواهد بود.
 2. واریز وجه خودرو میبایستی صرفاً به یکی از حساب های اعلام شده (صرفاً در وجه شرکت فروشنده) و به درخواست متقاضی (قید نام متقاضی بر روی فیش بانکی پرداختی) انجام پذیرد.​​
 3. واریز وجه خودرو به طرق دیگر از جمله پرداخت آن به عاملیت های فروش به هیچ عنوان مورد قبل نمیباشد و بدیهی است دراین خصوص هیچگونه مسئولیتی متوجه شرکت نخواهد بود.
 4. چک با مالکیت حقوقی، سنتی بانک ها و موسسات مالی اعتباری قابل پذیرش نمیباشد.
 5. در صورتیکه مالک سند/ صادر کننده چک شخصی غیر از متقاضی باشد (صرفاً بستگان درجه اول  / همسر وی ) حضور ایشان جهت تکمیل فرم های مربوطه به همراه گواهی محضری صحت امضاء در زمان ثبت درخواست الزامی است.
 6. در صورتیکه خودرو هنگام تحویل بدون پلاک باشد، خریدار میبایستی ضمن دریافت خودرو از شرکت تا زمان صدور اسناد فروش خودرو منتظر بماند و تعهد احراز محل سکونت خریدار بر اساس آدرس اعلامی نیز به عهده وی میباشد (برای دریافت راهنمای شماره گذاری اینجا را کلیک کنید)

 

 شرایط فروش اقساطی و نقدی خودروهای هیوندای آسان موتور
1395/10/14

شرایط فروش اقساطی و نقدی خودروهای هیوندای آسان موتور


 

 

 

 

 

شرایط فروش​​​​​

 1. ​تمامی هزینه های شماره گذاری، پلاک و عوارض سالانه شهرداری برای کلیه خودروها بر عهده شرکت میباشد. 
 2. هزینه بیمه شخص ثالث یک ساله برای کلیه خودروها بر عهده شرکت میباشد.
 3. کلیه خودروهای مورد قرارداد شرکت آسان موتور دارای استانداردهای ایمنی تعریف شده از سوی سازمان استاندارد کشور و مجهز با موتور دارای استاندارد تعیین شده از سوی سازمان محیط زیست کشور از نظر میزان خروجی آلایندگی بوده وعلاوه بر برخورداری از گارانتی به مدت 2 سال و یا 40 هزار کیلومتر (هر کدام زودتر فرا برسد) دارای کارت پشتیبان بوده که خدمات این شرکت به مشتریان خود را مطابق ضوابط کارت پشتیبان تا 5 سال یا 150 هزار کیلومتر(هر کدام زودتر فرا برسد) قابل تمدید خواهد نمود​.
 4. با توجه به فروش خودروها بر اساس موجودی قابل تخصیص، انجام ثبت نام برای هر خودرو منوط به وجود سهمیه قابل فروش خواهد بود.
 5. حق الزحمه عاملیت مجاز / نمایشگاه فروش توسط شرکت تأمین و پرداخت میگردد و بنابر این دریافت هر گونه وجه اضافی تحت هر عنوان غیر مجاز و بر خلاف مقررات شرکت میباشد. 
 6. متقاضیان خرید خودرو مکلف میباشند کلیه وجوهات مربوط به قیمت خودروی مورد درخواست را فقط بنام و به حساب بانکی معرفی شده از سوی شرکت آسان موتور (سهامی خاص) واریز نمایند و در صورت عدم رعایت مورد فوق، شرکت آسان موتورهیچگونه مسئولیت و تعهدی در قبال متقاضی نخواهد داشت.
 7. پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به عهده خریدار میباشد و بیش از تحویل خودرو نقداً دریافت خواهد شد. 
 8. در شرایط خرید اقساطی،​ پرداخت هزینه بیمه بدنه یک ساله به عهده خریدار میباشد که بیش از تحویل خودرو، نقداً دریافت خواهد شد. 
 9. در شرایط خرید اقساطی، تأمین شرایط و ضوابط خرید به عهده خریدار میباشد که پس از احراز و تأئید آن توسط شرکت قابل قبول خواهد بود.
 10. در شرایط خرید نقدی و یا اقساطی با تحویل فوری (30 روز کاری) کلیه وجوه مورد قرارداد به اضافه ​مالیات برارزش افزوده و بیمه بدنه يکساله (برای قراردادهای اعتباری) در هنگام ثبت درخواست میبایستی در وجه شرکت کارسازی گردد.
 11. در شرایط خرید نقدی و یا اقساطی با تحویل مدت دار / میان مدت و یا بلند مدت  (بیش از 30 روز کاری) کلیه وجوه پیش پرداخت در هنگام ثبت درخواست و باقیمانده در زمان اعلام آمادگی تحویل خودرو از سوی شرکت  و قبل از تحویل خودرمیبایستی در وجه شرکت کارسازی گردد.
 12. کلیه قیمت خودروهای مندرج درلیست بالا با تحویل فوری / کوتاه مدت (حدکثر 30 روز کاری) و یا تحویل مدت دار/ میان مدت (بیش از 30 روز و کمتر از 120 روز کاری) اعم از نقدی و یا اعتباری با رعایت بند فورس ماژور مندرج در متن قرارداد مربوطه بصورت قطعی میباشد.
 13. ثبت درخواست صرفاً  تعداد محدودی از مدل های خاص خودروهای هیوندای بصورت دریافت سفارش ویژه با مشخصات و تجهیزات خاص مورد نظر متقاضی بصورت  پیش فروش خودرو توسط شرکت با قیمت نقدی مندرج در لیست بالا بصورت قیمت علی الحساب با پرداخت مبالغ پیش پرداخت مندرج در لیست بالا (میتوان 70% مبلغ پیش پرداخت را نقداً و باقیمانده را طی دو فقره چک مساوی یک ماهه و دو ماهه تنظیم و تسلیم و پرداخت نمود) در هنگام انعقاد قرارداد و الباقی را در زمان اعلام کتبی شرکت مبنی بر آماده تحویل بودن خودرو و همزمان با اعلام قطعی قیمت خودرو،  در وجه شرکت پرداخت و کارسازی نمود.  انعقاد قرارداد با قیمت علی الحساب و تحویل مدت دار / بلند مدت  مشمول سود مشارکت به نرخ های مندرج در قرارداد نسبت به مبالغ نقدی دریافتی از خریدار تا زمان اعلام آمادگی تحویل خودرو و تعیین و ابلاغ قیمت قطعی  از سوی شرکت مي گردد که در زمان تسویه حساب الباقی (بیش از 120 روز ) وجه مورد قرارداد از میلغ کل قرارداد کسر و باقیمانده توسط شرکت دریافت خواهد شد.​
 14. کلیه مفاد قرارداد های فروش شرکت با رعایت آئین نامه حفظ حقوق خریداران خودرو مصوب مورخ  1395/01/28​ به شماره  ​7415/ت51681​هـ ابلاغی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران تنظیم و بین شرکت و متقاضی منعقد میگردد​.​


 

مدارک و شرایط مورد نیاز که میبایستی در هنگام انعقاد قرارداد فروش نقدی و یا اعتباری با تعهد تحویل فوری و یا مدت دار شرکت توسط متقاضی ارائه گردد:

ردیف​​ مدارک درخواستی از متقاضیان خرید نقدی و یا اعتباری تعداد​​​ توضیحات​​
​1 ​فرم تکمیل و امضاء شده یکی از انواع  درخواست خرید خودرو با تحویل
1​/1 نقدی با تحویل فوری (کوتاه مدت 30 روز کاری و یا کمتر) و یا يك برگ​​​  ( دريافت فرم خريد نقدی خودرو( تحويل فوري/کوتاه مدت ​
​1/2 ​اعتباری با تحویل فوری (کوتاه مدت 30 روزه و یا کمتر) و یا ​يك برگ​​​  (​دريافت فرم درخواست خريد اقساطي ( تحويل فوري/کوتاه مدت​ ​
 1/3 نقدی با تحویل مدت دار (میان مدت بیش از 30 روز کاری ) و یا يك برگ​​​​​  (دريافت فرم درخواست خريد نقدی خودرو(تحويل مدت دار/ميان مدت 
​1/4 ​اعتباری با تحویل مدت دار (میان مدت بیش از 30 روز کاری) و یا ​يك برگ​​​  (​​ ​دريافت فرم درخواست خريد اقساطي (تحويل مدت دار/ميان مدت 
​1/5 ​نقدی / اعتباری با تحویل مدت دار (بلند مدت بیش از 120 روز کاری) بصورت قیمت علی الحساب با سود مشارکت ​يك برگ​​​ دريافت فرم درخواست پیش خرید نقدی/ اقساطي
تحويل مدت دار/بلندمدت) خودرو/ با سود مشارکت
)
  2 فتوکپی کلیه صفحات شناسنامه به همراه اصل آن​ يك برگ​​​​
  3 فتوکپی کارت ملی (پشت و رو) به همراه اصل آن  يك برگ​​​​
​4 ​فتوکپی گواهی نامه رانندگی به همراه اصل آن
5​  ارائه آدرس محل سکونت و محل اشتغال به همراه  کد پستی               
6​ ارائه فیش واریز وجه نقدی خودرو به حساب شرکت به همراه سایر چک های مندرج در لیست قیمت​​ يك برگ​​​​ ​​توضيحاتي درخصوص نوشتار چك
مدارک درخواستی  فقط از متقاضیان خرید اعتباری​​​​ ​ ​ ​
7​ عکس 4*6 متقاضي خريدار  ​يك قطعه
8​ فرم تکمیل شده تعهد نامه عدم فروش و انتقال خودرو​  دو نسخه​​​​  دريافت فرم
9​ چک های اقساط به همراه  نسخه فتوکپی از آنان​​ ​يك برگ​​​ توضيحاتي درخصوص نوشتار چك​
10​ فرم استعلام بانک به همراه پرینت گردش حساب 3 ماهه با مهر و امضاء بانک​ يك برگ​​​​ دريافت فرم
11​ فتوکپی سند ملکی آزاد و شش دانگ به نام خریدار به همراه اصل سند مالکیت (پس از رویت مسترد میگردد)​​ یک قطعه​​ ​توضيحاتي درخصوص سند ملكي شش دانگ​​
12​ فرم تكميل شده پرسشنامه اشخاص حقيقي ​​ دريافت فرم اشخاص حقيقي ​​
13​​ فرم تكميل شده پرسشنامه اشخاص حقوقي دريافت فرم اشخاص حقوقي​​
 
 

تذکر و یادآوری:​

 1.  با توجه به فروش خودروها بر اساس موجودی قابل تخصیص، انجام ثبت درخواست متقاضی برای هر خودرو منوط به وجود سهمیه قابل فروش خواهد بود.
 2. واریز وجه خودرو میبایستی صرفاً به یکی از حساب های اعلام شده (صرفاً در وجه شرکت فروشنده) و به درخواست متقاضی (قید نام متقاضی بر روی فیش بانکی پرداختی) انجام پذیرد.​​
 3. واریز وجه خودرو به طرق دیگر از جمله پرداخت آن به عاملیت های فروش به هیچ عنوان مورد قبل نمیباشد و بدیهی است دراین خصوص هیچگونه مسئولیتی متوجه شرکت نخواهد بود.
 4. چک با مالکیت حقوقی، سنتی بانک ها و موسسات مالی اعتباری قابل پذیرش نمیباشد.
 5. در صورتیکه مالک سند/ صادر کننده چک شخصی غیر از متقاضی باشد (صرفاً بستگان درجه اول  / همسر وی ) حضور ایشان جهت تکمیل فرم های مربوطه به همراه گواهی محضری صحت امضاء در زمان ثبت درخواست الزامی است.
 6. در صورتیکه خودرو هنگام تحویل بدون پلاک باشد، خریدار میبایستی ضمن دریافت خودرو از شرکت تا زمان صدور اسناد فروش خودرو منتظر بماند و تعهد احراز محل سکونت خریدار بر اساس آدرس اعلامی نیز به عهده وی میباشد (برای دریافت راهنمای شماره گذاری اینجا را کلیک کنید)

 

 

​​شرایط فروش اقساطی و نقدی خودروهای هیوندای آسان موتور
1395/09/29

شرایط فروش اقساطی و نقدی خودروهای هیوندای آسان موتور


 

 

 

 

شرایط فروش​​​​​

 1. ​تمامی هزینه های شماره گذاری، پلاک و عوارض سالانه شهرداری برای کلیه خودروها بر عهده شرکت میباشد. 
 2. هزینه بیمه شخص ثالث یک ساله برای کلیه خودروها بر عهده شرکت میباشد.
 3. کلیه خودروهای مورد قرارداد شرکت آسان موتور دارای استانداردهای ایمنی تعریف شده از سوی سازمان استاندارد کشور و مجهز با موتور دارای استاندارد تعیین شده از سوی سازمان محیط زیست کشور از نظر میزان خروجی آلایندگی بوده وعلاوه بر برخورداری از گارانتی به مدت 2 سال و یا 40 هزار کیلومتر (هر کدام زودتر فرا برسد) دارای کارت پشتیبان بوده که خدمات این شرکت به مشتریان خود را مطابق ضوابط کارت پشتیبان تا 5 سال یا 150 هزار کیلومتر(هر کدام زودتر فرا برسد) قابل تمدید خواهد نمود​.
 4. با توجه به فروش خودروها بر اساس موجودی قابل تخصیص، انجام ثبت نام برای هر خودرو منوط به وجود سهمیه قابل فروش خواهد بود.
 5. حق الزحمه عاملیت مجاز / نمایشگاه فروش توسط شرکت تأمین و پرداخت میگردد و بنابر این دریافت هر گونه وجه اضافی تحت هر عنوان غیر مجاز و بر خلاف مقررات شرکت میباشد. 
 6. متقاضیان خرید خودرو مکلف میباشند کلیه وجوهات مربوط به قیمت خودروی مورد درخواست را فقط بنام و به حساب بانکی معرفی شده از سوی شرکت آسان موتور (سهامی خاص) واریز نمایند و در صورت عدم رعایت مورد فوق، شرکت آسان موتورهیچگونه مسئولیت و تعهدی در قبال متقاضی نخواهد داشت.
 7. پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به عهده خریدار میباشد و بیش از تحویل خودرو نقداً دریافت خواهد شد. 
 8. در شرایط خرید اقساطی،​ پرداخت هزینه بیمه بدنه یک ساله به عهده خریدار میباشد که بیش از تحویل خودرو، نقداً دریافت خواهد شد. 
 9. در شرایط خرید اقساطی، تأمین شرایط و ضوابط خرید به عهده خریدار میباشد که پس از احراز و تأئید آن توسط شرکت قابل قبول خواهد بود.
 10. در شرایط خرید نقدی و یا اقساطی با تحویل فوری (30 روز کاری) کلیه وجوه مورد قرارداد به اضافه ​مالیات برارزش افزوده و بیمه بدنه يکساله (برای قراردادهای اعتباری) در هنگام ثبت درخواست میبایستی در وجه شرکت کارسازی گردد.
 11. در شرایط خرید نقدی و یا اقساطی با تحویل مدت دار / میان مدت و یا بلند مدت  (بیش از 30 روز کاری) کلیه وجوه پیش پرداخت در هنگام ثبت درخواست و باقیمانده در زمان اعلام آمادگی تحویل خودرو از سوی شرکت  و قبل از تحویل خودرمیبایستی در وجه شرکت کارسازی گردد.
 12. کلیه قیمت خودروهای مندرج درلیست بالا با تحویل فوری / کوتاه مدت (حدکثر 30 روز کاری) و یا تحویل مدت دار/ میان مدت (بیش از 30 روز و کمتر از 120 روز کاری) اعم از نقدی و یا اعتباری با رعایت بند فورس ماژور مندرج در متن قرارداد مربوطه بصورت قطعی میباشد.
 13. ثبت درخواست صرفاً  تعداد محدودی از مدل های خاص خودروهای هیوندای بصورت دریافت سفارش ویژه با مشخصات و تجهیزات خاص مورد نظر متقاضی بصورت  پیش فروش خودرو توسط شرکت با قیمت نقدی مندرج در لیست بالا بصورت قیمت علی الحساب با پرداخت مبالغ پیش پرداخت مندرج در لیست بالا (میتوان 70% مبلغ پیش پرداخت را نقداً و باقیمانده را طی دو فقره چک مساوی یک ماهه و دو ماهه تنظیم و تسلیم و پرداخت نمود) در هنگام انعقاد قرارداد و الباقی را در زمان اعلام کتبی شرکت مبنی بر آماده تحویل بودن خودرو و همزمان با اعلام قطعی قیمت خودرو،  در وجه شرکت پرداخت و کارسازی نمود.  انعقاد قرارداد با قیمت علی الحساب و تحویل مدت دار / بلند مدت  مشمول سود مشارکت به نرخ های مندرج در قرارداد نسبت به مبالغ نقدی دریافتی از خریدار تا زمان اعلام آمادگی تحویل خودرو و تعیین و ابلاغ قیمت قطعی  از سوی شرکت مي گردد که در زمان تسویه حساب الباقی (بیش از 120 روز ) وجه مورد قرارداد از میلغ کل قرارداد کسر و باقیمانده توسط شرکت دریافت خواهد شد.​
 14. کلیه مفاد قرارداد های فروش شرکت با رعایت آئین نامه حفظ حقوق خریداران خودرو مصوب مورخ  1395/01/28​ به شماره  ​7415/ت51681​هـ ابلاغی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران تنظیم و بین شرکت و متقاضی منعقد میگردد​.​


 

مدارک و شرایط مورد نیاز که میبایستی در هنگام انعقاد قرارداد فروش نقدی و یا اعتباری با تعهد تحویل فوری و یا مدت دار شرکت توسط متقاضی ارائه گردد:

ردیف​​ مدارک درخواستی از متقاضیان خرید نقدی و یا اعتباری تعداد​​​ توضیحات​​
​1 ​فرم تکمیل و امضاء شده یکی از انواع  درخواست خرید خودرو با تحویل
1​/1 نقدی با تحویل فوری (کوتاه مدت 30 روز کاری و یا کمتر) و یا يك برگ​​​  ( دريافت فرم خريد نقدی خودرو( تحويل فوري/کوتاه مدت ​
​1/2 ​اعتباری با تحویل فوری (کوتاه مدت 30 روزه و یا کمتر) و یا ​يك برگ​​​  (​دريافت فرم درخواست خريد اقساطي ( تحويل فوري/کوتاه مدت​ ​
 1/3 نقدی با تحویل مدت دار (میان مدت بیش از 30 روز کاری ) و یا يك برگ​​​​​  (دريافت فرم درخواست خريد نقدی خودرو(تحويل مدت دار/ميان مدت 
​1/4 ​اعتباری با تحویل مدت دار (میان مدت بیش از 30 روز کاری) و یا ​يك برگ​​​  (​​ ​دريافت فرم درخواست خريد اقساطي (تحويل مدت دار/ميان مدت 
​1/5 ​نقدی / اعتباری با تحویل مدت دار (بلند مدت بیش از 120 روز کاری) بصورت قیمت علی الحساب با سود مشارکت ​يك برگ​​​ دريافت فرم درخواست پیش خرید نقدی/ اقساطي
تحويل مدت دار/بلندمدت) خودرو/ با سود مشارکت
)
  2 فتوکپی کلیه صفحات شناسنامه به همراه اصل آن​ يك برگ​​​​
  3 فتوکپی کارت ملی (پشت و رو) به همراه اصل آن  يك برگ​​​​
​4 ​فتوکپی گواهی نامه رانندگی به همراه اصل آن
5​  ارائه آدرس محل سکونت و محل اشتغال به همراه  کد پستی               
6​ ارائه فیش واریز وجه نقدی خودرو به حساب شرکت به همراه سایر چک های مندرج در لیست قیمت​​ يك برگ​​​​ ​​توضيحاتي درخصوص نوشتار چك
مدارک درخواستی  فقط از متقاضیان خرید اعتباری​​​​ ​ ​ ​
7​ عکس 4*6 متقاضي خريدار  ​يك قطعه
8​ فرم تکمیل شده تعهد نامه عدم فروش و انتقال خودرو​  دو نسخه​​​​  دريافت فرم
9​ چک های اقساط به همراه  نسخه فتوکپی از آنان​​ ​يك برگ​​​ توضيحاتي درخصوص نوشتار چك​
10​ فرم استعلام بانک به همراه پرینت گردش حساب 3 ماهه با مهر و امضاء بانک​ يك برگ​​​​ دريافت فرم
11​ فتوکپی سند ملکی آزاد و شش دانگ به نام خریدار به همراه اصل سند مالکیت (پس از رویت مسترد میگردد)​​ یک قطعه​​ ​توضيحاتي درخصوص سند ملكي شش دانگ​​
12​ فرم تكميل شده پرسشنامه اشخاص حقيقي ​​ دريافت فرم اشخاص حقيقي ​​
13​​ فرم تكميل شده پرسشنامه اشخاص حقوقي دريافت فرم اشخاص حقوقي​​
 
 

تذکر و یادآوری:​

 •  با توجه به فروش خودروها بر اساس موجودی قابل تخصیص، انجام ثبت درخواست متقاضی برای هر خودرو منوط به وجود سهمیه قابل فروش خواهد بود.
 • واریز وجه خودرو میبایستی صرفاً به یکی از حساب های اعلام شده (صرفاً در وجه شرکت فروشنده) و به درخواست متقاضی (قید نام متقاضی بر روی فیش بانکی پرداختی) انجام پذیرد.​​
 • واریز وجه خودرو به طرق دیگر از جمله پرداخت آن به عاملیت های فروش به هیچ عنوان مورد قبل نمیباشد و بدیهی است دراین خصوص هیچگونه مسئولیتی متوجه شرکت نخواهد بود.
 • چک با مالکیت حقوقی، سنتی بانک ها و موسسات مالی اعتباری قابل پذیرش نمیباشد.
 • در صورتیکه مالک سند/ صادر کننده چک شخصی غیر از متقاضی باشد (صرفاً بستگان درجه اول  / همسر وی ) حضور ایشان جهت تکمیل فرم های مربوطه به همراه گواهی محضری صحت امضاء در زمان ثبت درخواست الزامی است.
 • در صورتیکه خودرو هنگام تحویل بدون پلاک باشد، خریدار میبایستی ضمن دریافت خودرو از شرکت تا زمان صدور اسناد فروش خودرو منتظر بماند و تعهد احراز محل سکونت خریدار بر اساس آدرس اعلامی نیز به عهده وی میباشد (برای دریافت راهنمای شماره گذاری اینجا را کلیک کنید)

 شرایط فروش اقساطی و نقدی خودروهای هیوندای آسان موتور
1395/09/09

شرایط فروش اقساطی و نقدی خودروهای هیوندای آسان موتور 

 

 

 

شرایط فروش​​​​​

 1. ​تمامی هزینه های شماره گذاری، پلاک و عوارض سالانه شهرداری برای کلیه خودروها بر عهده شرکت میباشد. 
 2. هزینه بیمه شخص ثالث یک ساله برای کلیه خودروها بر عهده شرکت میباشد.
 3. کلیه خودروهای مورد قرارداد شرکت آسان موتور دارای استانداردهای ایمنی تعریف شده از سوی سازمان استاندارد کشور و مجهز با موتور دارای استاندارد تعیین شده از سوی سازمان محیط زیست کشور از نظر میزان خروجی آلایندگی بوده وعلاوه بر برخورداری از گارانتی به مدت 2 سال و یا 40 هزار کیلومتر (هر کدام زودتر فرا برسد) دارای کارت پشتیبان بوده که خدمات این شرکت به مشتریان خود را مطابق ضوابط کارت پشتیبان تا 5 سال یا 150 هزار کیلومتر(هر کدام زودتر فرا برسد) قابل تمدید خواهد نمود​.
 4. با توجه به فروش خودروها بر اساس موجودی قابل تخصیص، انجام ثبت نام برای هر خودرو منوط به وجود سهمیه قابل فروش خواهد بود.
 5. حق الزحمه عاملیت مجاز / نمایشگاه فروش توسط شرکت تأمین و پرداخت میگردد و بنابر این دریافت هر گونه وجه اضافی تحت هر عنوان غیر مجاز و بر خلاف مقررات شرکت میباشد. 
 6. متقاضیان خرید خودرو مکلف میباشند کلیه وجوهات مربوط به قیمت خودروی مورد درخواست را فقط بنام و به حساب بانکی شرکت آسان موتور (سهامی خاص) واریز نمایند و در صورت عدم رعایت مورد فوق، شرکت آسان موتور هیچگونه مسئولیت و تعهدی ​در قبال متقاضی نخواهد داشت. 
 7. پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به عهده خریدار میباشد و بیش از تحویل خودرو نقداً دریافت خواهد شد. 
 8. در شرایط خرید اقساطی پرداخت هزینه بیمه بدنه یک ساله به عهده خریدار میباشد که بیش از تحویل خودرو، نقداً دریافت خواهد شد. 
 9. در شرایط خرید اقساطی، تأمین شرایط و ضوابط خرید به عهده خریدار میباشد که پس از احراز و تأئید آن توسط شرکت قابل قبول خواهد بود.
 10. در شرایط خرید نقدی و یا اقساطی با تحویل فوری (30 روزه کاری) کلیه وجوه مورد قرارداد به اضافه ​مالیات برارزش افزوده و بیمه بدنه (برای قراردادهای اعتباری) در هنگام ثبت درخواست میبایستی در وجه شرکت کارسازی گردد.
 11. در شرایط خرید نقدی و یا اقساطی با تحویل مدت دار / میان مدت و یا بلند مدت  (بیش از 30 روز کاری) کلیه وجوه پیش پرداخت در هنگام ثبت درخواست و باقیمانده با اعلام آمادگی تحویل خودرو از سوی شرکت  و قبل از تحویل خودرمیبایستی در وجه شرکت کارسازی گردد.
 12. کلیه قیمت خودروهای مندرج درلیست بالا با تحویل فوری / کوتاه مدت (حدکثر 30 روز کاری) و یا تحویل مدت دار/ میان مدت (بیش از 30 روز کاری) اعم از نقدی و یا اعتباری با رعایت بند فورس ماژور مندرج در متن قرارداد مربوطه بصورت قطعی میباشد.
 13. ثبت درخواست صرفاً  تعداد محدودی از مدل های خاص خودروهای هیوندای بصورت دریافت سفارش ویژه با مشخصات و تجهیزات خاص مورد نظر متقاضی بصورت  پیش فروش خودرو توسط شرکت با قیمت نقدی مندرج در لیست بالا بصورت قیمت علی الحساب با پرداخت مبالغ پیش پرداخت مندرج در لیست بالا (میتوان 70% مبلغ پیش پرداخت را نقداً و باقیمانده را طی دو فقره چک مساوی یک ماهه و دو ماهه تنظیم و تسلیم و پرداخت نمود) در هنگام انعقاد قرارداد و الباقی را در زمان اعلام کتبی شرکت مبنی بر آماده تحویل بودن خودرو و همزمان با اعلام قطعی قیمت خودرو، در آن زمان در وجه شرکت پرداخت و کارسازی نمود.  انعقاد قرارداد با قیمت علی الحساب و تحویل مدت دار / بلند مدت  مشمول سود مشارکت به نرخ های مندرج در قرارداد نسبت به مبالغ نقدی دریافتی از خریدار تا زمان اعلام آمادگی تحویل خودرو و تعیین و ابلاغ قیمت قطعی  از سوی شرکت میباشد که در زمان تسویه حساب الباقی (بیش از 120 روز ) وجه مورد قرارداد از میلغ کل قرارداد کسر و باقیمانده دریافت خواهد شد.​
 14. کلیه مفاد قرارداد های فروش شرکت با رعایت آئین نامه حفظ حقوق خریداران خودرو مصوب مورخ  1395/01/28​ به شماره  ​7415/ت51681​هـ ابلاغی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران تنظیم و بین شرکت و متقاضی منعقد میگردد​.

مدارک و شرایط مورد نیاز که میبایستی در هنگام انعقاد قرارداد فروش نقدی و یا اعتباری با تعهد تحویل فوری و یا مدت دار شرکت توسط متقاضی ارائه گردد:

ردیف​​ مدارک درخواستی از متقاضیان خرید نقدی و یا اعتباری تعداد​​​ توضیحات​​
​1 ​فرم تکمیل و امضاء شده یکی از انواع  درخواست خرید خودرو با تحویل
1​/1 نقدی با تحویل فوری (کوتاه مدت 30 روز کاری و یا کمتر) و یا يك برگ​​​  ( دريافت فرم خريد نقدی خودرو( تحويل فوري/کوتاه مدت ​
​1/2 اعتباری با تحویل فوری (کوتاه مدت 30 روزه و یا کمتر) و یا يك برگ​​​  (​دريافت فرم درخواست خريد اقساطي ( تحويل فوري/کوتاه مدت​ ​
 1/3 نقدی با تحویل مدت دار (میان مدت بیش از 30 روز کاری ) و یا يك برگ​​​​​  (دريافت فرم درخواست خريد نقدی خودرو(تحويل مدت دار/ميان مدت 
​1/4 اعتباری با تحویل مدت دار (میان مدت بیش از 30 روز کاری) و یا يك برگ​​​  (​​ ​دريافت فرم درخواست خريد اقساطي (تحويل مدت دار/ميان مدت 
​1/5 نقدی / اعتباری با تحویل مدت دار (بلند مدت بیش از 120 روز کاری) بصورت قیمت علی الحساب با سود مشارکت يك برگ​​​ دريافت فرم درخواست پیش خرید نقدی/ اقساطي
تحويل مدت دار/بلندمدت) خودرو/ با سود مشارکت
)
  2 فتوکپی کلیه صفحات شناسنامه به همراه اصل آن(كليه صفحات)​ يك برگ​​​​
  3 فتوکپی کارت ملی (پشت و رو) به همراه اصل آن (پشت و رو)​​ يك برگ​​​​
​4 فتوکپی گواهی نامه رانندگی به همراه اصل آن
5​  ارائه آدرس محل سکونت و محل اشتغال به همراه  کد پستی               
6​ ارائه فیش واریز وجه نقدی خودرو به حساب شرکت به همراه سایر چک های مندرج در لیست قیمت​​ يك برگ​​​​ ​​
مدارک درخواستی  فقط از متقاضیان خرید اعتباری​​​​ ​ ​ ​
7​ عکس 3*4 متقاضي خريدار  يك قطعه
8​ فرم تکمیل شده تعهد نامه عدم فروش و انتقال خودرو  دو نسخه​​​  دريافت فرم
9​ چک های اقساط به همراه  نسخه فتوکپی از آنان​ يك برگ​​​ توضيحاتي درخصوص نوشتار چك​
10​ فرم استعلام بانک به همراه پرینت گردش حساب 3 ماهه با مهر و امضاء بانک يك برگ​​​ دريافت فرم
11​ فتوکپی سند ملکی آزاد و شش دانگ به نام خریدار به همراه اصل سند مالکیت (پس از رویت )مسترد میگرد​​ یک قطعه​ توضيحاتي درخصوص سند ملكي
12​ فرم تكميل شده پرسشنامه اشخاص حقيقي ​ دريافت فرم اشخاص حقيقي ​​
13​​ فرم تكميل شده پرسشنامه اشخاص حقوقي دريافت فرم اشخاص حقوقي​​
 
 

ملاحظات :

 •  با توجه به فروش خودروها بر اساس موجودی قابل تخصیص، انجام ثبت درخواست متقاضی برای هر خودرو منوط به وجود سهمیه قابل فروش خواهد بود.
 • واریز وجه خودرو میبایستی صرفاً به یکی از حساب های اعلام شده (صرفاً در وجه شرکت فروشنده) و به درخواست متقاضی (قید نام متقاضی بر روی فیش بانکی پرداختی) انجام پذیرد.
 • واریز وجه خودرو به طرق دیگر از جمله پرداخت آن به عاملیت های فروش به هیچ عنوان مورد قبل نمیباشد و بدیهی است دراین خصوص هیچگونه مسئولیتی متوجه شرکت نخواهد بود.
 • چک با مالکیت حقوقی، سنتی بانک ها و موسسات مالی اعتباری قابل پذیرش نمیباشد.
 • در صورتیکه مالک سند/ صادر کننده چک شخصی غیر از متقاضی باشد (صرفاً بستگان درجه اول  / همسر وی ) حضور ایشان جهت تکمیل فرم های مربوطه به همراه گواهی محضری صحت امضاء در زمان ثبت درخواست الزامی است.
 • در صورتیکه خودرو هنگام تحویل بدون پلاک باشد، خریدار میبایستی ضمنت دریافت خودرو از شرکت تا زمان صدور اسناد فروش خودرو منتظر بماند و تعهد احراز محل سکونت خریدار بر اساس آدرس اعلامی نیز به عهده وی میباشد (برای دریافت راهنمای شماره گذاری اینجا را کلیک کنید)

 

 شرایط فروش نقدی (60 و 30 روزه) هیوندای آسان موتور 2015 و 2016
1395/07/29

شرایط فروش نقدی (60 و 30 روزه) هیوندای آسان موتور 2015 و 2016


 

 

 

 

 

 

1-  تمامي هزينه هاي شماره گذاري و هزینه پلاک و عوارض سالانه شهرداری براي كليه خودروها به عهده شركت می باشد. 

 2-  هزینه بیمه شخص ثالث یکساله برای كليه خودروها به عهده شرکت می باشد.

 3- کليه خودروهاي فروخته شده توسط شركت آسان موتور علاوه بر برخورداری از گارانتی به مدت 2 سال و يا 40 هزار کيلومتر، داراي كارت پشتيبان بوده كه خدمات اين شرکت به مشتريان خود را تا 5 سال يا 150 هزار کيلومتر (هركدام زودتر فرا رسد) قابل تمديد خواهد نمود.

 4- با توجه به فروش خودروها بر اساس موجودي قابل تخصيص ، انجام ثبت نام براي هر خودرو منوط به وجود سهميه قابل فروش خواهد بود .

5-حق الزحمه عامليت مجاز/نمايشگاه فروش توسط شركت تأمين و پرداخت مي گردد و بنابراين دریافت هرگونه وجه اضافي تحت هر عنوان غیر مجاز و برخلاف مقررات شركت مي باشد. 

 6-متقاضيان خريد خودرو مكلف مي باشند كليه وجوهات مربوط به قيمت خودروي مورد درخواست را فقط بنام و به حساب بانكي شركت آسان موتور (سهامي خاص) واريز نمايند در صورت عدم رعايت مورد فوق شركت  آسان موتور هيچگونه مسئوليت و تعهدي در قبال متقاضي نخواهد داشت. 

 7-  پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به عهده خریدار میباشد و پيش از تحويل خودرو، نقدا دریافت خواهد شد. 

 8- درشرایط خريد اقساطی پرداخت هزینه بیمه بدنه یکساله به عهده خریدار میباشد که پيش از تحويل خودرو، نقدا دريافت خواهد شد. 

 9-در شرایط خرید اقساطی، تامین شرایط و ضوابط خرید به عهده خریدار می باشد که پس از احراز و تایید آن توسط شرکت قابل قبول خواهد بود.
 

مدارک مورد نیاز خرید نقدی

ردیف​​ مدارک​​ تعداد​​ توضیحات​​
1​ فرم تکميل شده درخواست خريد نقدي خودرو تحویل فوری​ يك برگ​​​ دريافت فرم تحویل فوری
2​ فرم تکميل شده درخواست خريد نقدي خودرو تحویل مدت دار​ يك برگ​​​​​ دريافت فرم تحویل مدت دار ​
3​ اصل و کپي شناسنامه(كليه صفحات)​ يك برگ​​​​
4​ اصل و کپي کارت ملي (پشت و رو)​​ يك برگ​​​​
5​ آدرس محل سكونت و كد پستي​​ ---​
6​ ارائه رسيد واريز وجه خودرو (فيش بانكي)​​ يك برگ​​​​ ​​

 


مدارک مورد نیاز خرید اقساطی

ردیف​​ مدارک​​ تعداد​​ توضیحات​​
1​ فرم تکميل شده درخواست خريد اقساط​ي خودرو تحویل فوری​​ يك برگ​​​ دريافت فرم تحویل فوری ​
2​ فرم تکميل شده درخواست خريد اقساط​ي خودرو تحویل مدت دار يك برگ​​​ دريافت فرم تحویل مدت دار​
3​ اصل و کپي شناسنامه(كليه صفحات)​ يك برگ​​​
4​ اصل و کپي کارت ملي (پشت و رو)​ يك برگ​​​
5​ عكس 4*6خريدار​ یک قطعه​
6​ آدرس محل سكونت و محل اشتغال به همراه كد پستي​ ---  
7​ فرم تكميل شده تعهدنامه عدم فروش و انتقال خودرو​​ دوبرگ​ دريافت فرم  ​​
8​ چكهاي اقساط به همراه دو نسخه كپي از چک ها ​​ به تعداد اقساط​​ توضيحاتي درخصوص نوشتار چك​​
9​ فرم استعلام بانك​​ دوبرگ​ دريافت فرم​​
10​ (به همراه پرينت حساب 3 ماهه با امضاء و مهر شعبه)
ارائه رسيد واريز وجه خودرو (فيش بانكي)
يك برگ​​​ ​​
11​ ارايه اصل و كپي سند ملكي آزاد و شش دانگ به نام خريدار 
(اصل سند پس از رويت مسترد مي گردد)​
---​ توضيحاتي درخصوص سند ملكي
12​ فرم تكميل شده پرسشنامه اشخاص حقيقي يا حقوقي​ ---​

دريافت فرم اشخاص حقيقي دريافت فرم اشخاص حقوقي​​

 

 


مدارک مورد نیاز پیش خرید نقدی/ اقساطي (تحويل مدت دار) خودرو/ با سود مشارکت 

ردیف​​ مدارک​​ تعداد​​ توضیحات​​
1​ فرم درخواست پیش خرید نقدی/ اقساطي​(تحويل مدت دار) خودرو/ با سود مشارکت​ يك برگ​​​ دريافت فرم
2 اصل و کپي شناسنامه(كليه صفحات)​ يك برگ​​​​  
3​ اصل و کپي کارت ملي (پشت و رو)​​ يك برگ​​​​
4​ آدرس محل سكونت و كد پستي​​ ---​
5​ ارائه رسيد واريز وجه خودرو (فيش بانكي)​​ يك برگ​​​​  ​​
 
 
 

ملاحظات :

واريز وجه خودرو مي بايست صرفا به يكي از حسابهاي اعلام شده شركت (صرفا در وجه شركت فروشنده) و به درخواست متقاضي (قيد نام متقاضي برروي فيش بانكي پرداختي) انجام پذيرد .

واريز وجه خودرو به طرق ديگر از جمله پرداخت آن به عامليت‌هاي فروش به هيچ عنوان مورد قبول نمي باشد و بديهي است در اين خصوص هيچگونه مسئوليتي متوجه شركت نخواهد بود .

 

 شرایط فروش اقساطی ( 60 و 30 روزه) هیوندای آسان موتور 2015 و 2016
1395/07/29

شرایط فروش اقساطی ( 60 و 30 روزه) هیوندای آسان موتور 2015 و 2016


 

 

 

 

 

 

1-  تمامي هزينه هاي شماره گذاري و هزینه پلاک و عوارض سالانه شهرداری براي كليه خودروها به عهده شركت می باشد. 

 2-  هزینه بیمه شخص ثالث یکساله برای كليه خودروها به عهده شرکت می باشد.

 3- کليه خودروهاي فروخته شده توسط شركت آسان موتور علاوه بر برخورداری از گارانتی به مدت 2 سال و يا 40 هزار کيلومتر، داراي كارت پشتيبان بوده كه خدمات اين شرکت به مشتريان خود را تا 5 سال يا 150 هزار کيلومتر (هركدام زودتر فرا رسد) قابل تمديد خواهد نمود.

 4- با توجه به فروش خودروها بر اساس موجودي قابل تخصيص ، انجام ثبت نام براي هر خودرو منوط به وجود سهميه قابل فروش خواهد بود .

5-حق الزحمه عامليت مجاز/نمايشگاه فروش توسط شركت تأمين و پرداخت مي گردد و بنابراين دریافت هرگونه وجه اضافي تحت هر عنوان غیر مجاز و برخلاف مقررات شركت مي باشد. 

 6-متقاضيان خريد خودرو مكلف مي باشند كليه وجوهات مربوط به قيمت خودروي مورد درخواست را فقط بنام و به حساب بانكي شركت آسان موتور (سهامي خاص) واريز نمايند در صورت عدم رعايت مورد فوق شركت  آسان موتور هيچگونه مسئوليت و تعهدي در قبال متقاضي نخواهد داشت. 

 7-  پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به عهده خریدار میباشد و پيش از تحويل خودرو، نقدا دریافت خواهد شد. 

 8- درشرایط خريد اقساطی پرداخت هزینه بیمه بدنه یکساله به عهده خریدار میباشد که پيش از تحويل خودرو، نقدا دريافت خواهد شد. 

 9-در شرایط خرید اقساطی، تامین شرایط و ضوابط خرید به عهده خریدار می باشد که پس از احراز و تایید آن توسط شرکت قابل قبول خواهد بود.
 

مدارک مورد نیاز خرید نقدی

ردیف​​ مدارک​​ تعداد​​ توضیحات​​
1​ فرم تکميل شده درخواست خريد نقدي خودرو تحویل فوری​ يك برگ​​​ دريافت فرم تحویل فوری
2​ فرم تکميل شده درخواست خريد نقدي خودرو تحویل مدت دار​ يك برگ​​​​​ دريافت فرم تحویل مدت دار ​
3​ اصل و کپي شناسنامه(كليه صفحات)​ يك برگ​​​​
4​ اصل و کپي کارت ملي (پشت و رو)​​ يك برگ​​​​
5​ آدرس محل سكونت و كد پستي​​ ---​
6​ ارائه رسيد واريز وجه خودرو (فيش بانكي)​​ يك برگ​​​​ ​​

 


مدارک مورد نیاز خرید اقساطی

ردیف​​ مدارک​​ تعداد​​ توضیحات​​
1​ فرم تکميل شده درخواست خريد اقساط​ي خودرو تحویل فوری​​ يك برگ​​​ دريافت فرم تحویل فوری ​
2​ فرم تکميل شده درخواست خريد اقساط​ي خودرو تحویل مدت دار يك برگ​​​ دريافت فرم تحویل مدت دار​
3​ اصل و کپي شناسنامه(كليه صفحات)​ يك برگ​​​
4​ اصل و کپي کارت ملي (پشت و رو)​ يك برگ​​​
5​ عكس 4*6خريدار​ یک قطعه​
6​ آدرس محل سكونت و محل اشتغال به همراه كد پستي​ ---  
7​ فرم تكميل شده تعهدنامه عدم فروش و انتقال خودرو​​ دوبرگ​ دريافت فرم  ​​
8​ چكهاي اقساط به همراه دو نسخه كپي از چک ها ​​ به تعداد اقساط​​ توضيحاتي درخصوص نوشتار چك​​
9​ فرم استعلام بانك​​ دوبرگ​ دريافت فرم​​
10​ (به همراه پرينت حساب 3 ماهه با امضاء و مهر شعبه)
ارائه رسيد واريز وجه خودرو (فيش بانكي)
يك برگ​​​ ​​
11​ ارايه اصل و كپي سند ملكي آزاد و شش دانگ به نام خريدار 
(اصل سند پس از رويت مسترد مي گردد)​
---​ توضيحاتي درخصوص سند ملكي
12​ فرم تكميل شده پرسشنامه اشخاص حقيقي يا حقوقي​ ---​

دريافت فرم اشخاص حقيقي دريافت فرم اشخاص حقوقي​​

 

 


مدارک مورد نیاز پیش خرید نقدی/ اقساطي (تحويل مدت دار) خودرو/ با سود مشارکت 

ردیف​​ مدارک​​ تعداد​​ توضیحات​​
1​ فرم درخواست پیش خرید نقدی/ اقساطي​(تحويل مدت دار) خودرو/ با سود مشارکت​ يك برگ​​​ دريافت فرم
2 اصل و کپي شناسنامه(كليه صفحات)​ يك برگ​​​​  
3​ اصل و کپي کارت ملي (پشت و رو)​​ يك برگ​​​​
4​ آدرس محل سكونت و كد پستي​​ ---​
5​ ارائه رسيد واريز وجه خودرو (فيش بانكي)​​ يك برگ​​​​  ​​
 
 
 

ملاحظات :

واريز وجه خودرو مي بايست صرفا به يكي از حسابهاي اعلام شده شركت (صرفا در وجه شركت فروشنده) و به درخواست متقاضي (قيد نام متقاضي برروي فيش بانكي پرداختي) انجام پذيرد .

واريز وجه خودرو به طرق ديگر از جمله پرداخت آن به عامليت‌هاي فروش به هيچ عنوان مورد قبول نمي باشد و بديهي است در اين خصوص هيچگونه مسئوليتي متوجه شركت نخواهد بود .

 

 شرایط فروش نقدی (60 و 30 روزه) هیوندای آسان موتور 2015 و 2016
1395/07/10

شرایط فروش نقدی (60 و 30 روزه) هیوندای آسان موتور 2015 و 2016


 

 

 

 

 

1-  تمامي هزينه هاي شماره گذاري و هزینه پلاک و عوارض سالانه شهرداری براي كليه خودروها به عهده شركت می باشد. 

 2-  هزینه بیمه شخص ثالث یکساله برای كليه خودروها به عهده شرکت می باشد.

 3- كليه خودروها داراي گارانتي 5 ساله و يا 150.000 كيلومتر توسط شركت آسان موتور مي باشند. 

 4- با توجه به فروش خودروها بر اساس موجودي قابل تخصيص ، انجام ثبت نام براي هر خودرو منوط به وجود سهميه قابل فروش خواهد بود .

5-حق الزحمه عامليت مجاز/نمايشگاه فروش توسط شركت تأمين و پرداخت مي گردد و بنابراين دریافت هرگونه وجه اضافي تحت هر عنوان غیر مجاز و برخلاف مقررات شركت مي باشد. 

 6-متقاضيان خريد خودرو مكلف مي باشند كليه وجوهات مربوط به قيمت خودروي مورد درخواست را فقط بنام و به حساب بانكي شركت آسان موتور (سهامي خاص) واريز نمايند در صورت عدم رعايت مورد فوق شركت  آسان موتور هيچگونه مسئوليت و تعهدي در قبال متقاضي نخواهد داشت. 

 7-  پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به عهده خریدار میباشد و پيش از تحويل خودرو، نقدا دریافت خواهد شد. 

 8- درشرایط خريد اقساطی پرداخت هزینه بیمه بدنه یکساله به عهده خریدار میباشد که پيش از تحويل خودرو، نقدا دريافت خواهد شد. 

 9-در شرایط خرید اقساطی، تامین شرایط و ضوابط خرید به عهده خریدار می باشد که پس از احراز و تایید آن توسط شرکت قابل قبول خواهد بود.
 

مدارک مورد نیاز خرید نقدی

ردیف​​ مدارک​​ تعداد​​ توضیحات​​
1​ فرم تکميل شده درخواست خريد نقدي خودرو تحویل فوری​ يك برگ​​​ دريافت فرم تحویل فوری
2​ فرم تکميل شده درخواست خريد نقدي خودرو تحویل مدت دار​ يك برگ​​​​​ دريافت فرم تحویل مدت دار ​
3​ اصل و کپي شناسنامه(كليه صفحات)​ يك برگ​​​​
4​ اصل و کپي کارت ملي (پشت و رو)​​ يك برگ​​​​
5​ آدرس محل سكونت و كد پستي​​ ---​
6​ ارائه رسيد واريز وجه خودرو (فيش بانكي)​​ يك برگ​​​​ ​​

 


مدارک مورد نیاز خرید اقساطی

ردیف​​ مدارک​​ تعداد​​ توضیحات​​
1​ فرم تکميل شده درخواست خريد اقساط​ي خودرو تحویل فوری​​ يك برگ​​​ دريافت فرم تحویل فوری ​
2​ فرم تکميل شده درخواست خريد اقساط​ي خودرو تحویل مدت دار يك برگ​​​ دريافت فرم تحویل مدت دار​
3​ اصل و کپي شناسنامه(كليه صفحات)​ يك برگ​​​
4​ اصل و کپي کارت ملي (پشت و رو)​ يك برگ​​​
5​ عكس 4*6خريدار​ یک قطعه​
6​ آدرس محل سكونت و محل اشتغال به همراه كد پستي​ ---  
7​ فرم تكميل شده تعهدنامه عدم فروش و انتقال خودرو​​ دوبرگ​ دريافت فرم  ​​
8​ چكهاي اقساط به همراه دو نسخه كپي از چک ها ​​ به تعداد اقساط​​ توضيحاتي درخصوص نوشتار چك​​
9​ فرم استعلام بانك​​ دوبرگ​ دريافت فرم​​
10​ (به همراه پرينت حساب 3 ماهه با امضاء و مهر شعبه)
ارائه رسيد واريز وجه خودرو (فيش بانكي)
يك برگ​​​ ​​
11​ ارايه اصل و كپي سند ملكي آزاد و شش دانگ به نام خريدار 
(اصل سند پس از رويت مسترد مي گردد)​
---​ توضيحاتي درخصوص سند ملكي
12​ فرم تكميل شده پرسشنامه اشخاص حقيقي يا حقوقي​ ---​

دريافت فرم اشخاص حقيقي دريافت فرم اشخاص حقوقي​​

 

 


مدارک مورد نیاز پیش خرید نقدی/ اقساطي (تحويل مدت دار) خودرو/ با سود مشارکت 

ردیف​​ مدارک​​ تعداد​​ توضیحات​​
1​ فرم درخواست پیش خرید نقدی/ اقساطي​(تحويل مدت دار) خودرو/ با سود مشارکت​ يك برگ​​​ دريافت فرم
2 اصل و کپي شناسنامه(كليه صفحات)​ يك برگ​​​​  
3​ اصل و کپي کارت ملي (پشت و رو)​​ يك برگ​​​​
4​ آدرس محل سكونت و كد پستي​​ ---​
5​ ارائه رسيد واريز وجه خودرو (فيش بانكي)​​ يك برگ​​​​  ​​
 
 
 

ملاحظات :

واريز وجه خودرو مي بايست صرفا به يكي از حسابهاي اعلام شده شركت (صرفا در وجه شركت فروشنده) و به درخواست متقاضي (قيد نام متقاضي برروي فيش بانكي پرداختي) انجام پذيرد .

واريز وجه خودرو به طرق ديگر از جمله پرداخت آن به عامليت‌هاي فروش به هيچ عنوان مورد قبول نمي باشد و بديهي است در اين خصوص هيچگونه مسئوليتي متوجه شركت نخواهد بود .

 شرایط فروش اقساطی ( 60 و 30 روزه) هیوندای آسان موتور 2015 و 2016
1395/07/10

شرایط فروش اقساطی ( 60 و 30 روزه) هیوندای آسان موتور 2015 و 2016


 

 

 

 

 

 

1-  تمامي هزينه هاي شماره گذاري و هزینه پلاک و عوارض سالانه شهرداری براي كليه خودروها به عهده شركت می باشد. 

 2-  هزینه بیمه شخص ثالث یکساله برای كليه خودروها به عهده شرکت می باشد.

 3- كليه خودروها داراي گارانتي 5 ساله و يا 150.000 كيلومتر توسط شركت آسان موتور مي باشند. 

 4- با توجه به فروش خودروها بر اساس موجودي قابل تخصيص ، انجام ثبت نام براي هر خودرو منوط به وجود سهميه قابل فروش خواهد بود .

5-حق الزحمه عامليت مجاز/نمايشگاه فروش توسط شركت تأمين و پرداخت مي گردد و بنابراين دریافت هرگونه وجه اضافي تحت هر عنوان غیر مجاز و برخلاف مقررات شركت مي باشد. 

 6-متقاضيان خريد خودرو مكلف مي باشند كليه وجوهات مربوط به قيمت خودروي مورد درخواست را فقط بنام و به حساب بانكي شركت آسان موتور (سهامي خاص) واريز نمايند در صورت عدم رعايت مورد فوق شركت  آسان موتور هيچگونه مسئوليت و تعهدي در قبال متقاضي نخواهد داشت. 

 7-  پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به عهده خریدار میباشد و پيش از تحويل خودرو، نقدا دریافت خواهد شد. 

 8- درشرایط خريد اقساطی پرداخت هزینه بیمه بدنه یکساله به عهده خریدار میباشد که پيش از تحويل خودرو، نقدا دريافت خواهد شد. 

 9-در شرایط خرید اقساطی، تامین شرایط و ضوابط خرید به عهده خریدار می باشد که پس از احراز و تایید آن توسط شرکت قابل قبول خواهد بود.
 

مدارک مورد نیاز خرید نقدی

ردیف​​ مدارک​​ تعداد​​ توضیحات​​
1​ فرم تکميل شده درخواست خريد نقدي خودرو تحویل فوری​ يك برگ​​​ دريافت فرم تحویل فوری
2​ فرم تکميل شده درخواست خريد نقدي خودرو تحویل مدت دار​ يك برگ​​​​​ دريافت فرم تحویل مدت دار ​
3​ اصل و کپي شناسنامه(كليه صفحات)​ يك برگ​​​​
4​ اصل و کپي کارت ملي (پشت و رو)​​ يك برگ​​​​
5​ آدرس محل سكونت و كد پستي​​ ---​
6​ ارائه رسيد واريز وجه خودرو (فيش بانكي)​​ يك برگ​​​​ ​​

 


مدارک مورد نیاز خرید اقساطی

ردیف​​ مدارک​​ تعداد​​ توضیحات​​
1​ فرم تکميل شده درخواست خريد اقساط​ي خودرو تحویل فوری​​ يك برگ​​​ دريافت فرم تحویل فوری ​
2​ فرم تکميل شده درخواست خريد اقساط​ي خودرو تحویل مدت دار يك برگ​​​ دريافت فرم تحویل مدت دار​
3​ اصل و کپي شناسنامه(كليه صفحات)​ يك برگ​​​
4​ اصل و کپي کارت ملي (پشت و رو)​ يك برگ​​​
5​ عكس 4*6خريدار​ یک قطعه​
6​ آدرس محل سكونت و محل اشتغال به همراه كد پستي​ ---  
7​ فرم تكميل شده تعهدنامه عدم فروش و انتقال خودرو​​ دوبرگ​ دريافت فرم  ​​
8​ چكهاي اقساط به همراه دو نسخه كپي از چک ها ​​ به تعداد اقساط​​ توضيحاتي درخصوص نوشتار چك​​
9​ فرم استعلام بانك​​ دوبرگ​ دريافت فرم​​
10​ (به همراه پرينت حساب 3 ماهه با امضاء و مهر شعبه)
ارائه رسيد واريز وجه خودرو (فيش بانكي)
يك برگ​​​ ​​
11​ ارايه اصل و كپي سند ملكي آزاد و شش دانگ به نام خريدار 
(اصل سند پس از رويت مسترد مي گردد)​
---​ توضيحاتي درخصوص سند ملكي
12​ فرم تكميل شده پرسشنامه اشخاص حقيقي يا حقوقي​ ---​

دريافت فرم اشخاص حقيقي دريافت فرم اشخاص حقوقي​​

 

 


مدارک مورد نیاز پیش خرید نقدی/ اقساطي (تحويل مدت دار) خودرو/ با سود مشارکت 

ردیف​​ مدارک​​ تعداد​​ توضیحات​​
1​ فرم درخواست پیش خرید نقدی/ اقساطي​(تحويل مدت دار) خودرو/ با سود مشارکت​ يك برگ​​​ دريافت فرم
2 اصل و کپي شناسنامه(كليه صفحات)​ يك برگ​​​​  
3​ اصل و کپي کارت ملي (پشت و رو)​​ يك برگ​​​​
4​ آدرس محل سكونت و كد پستي​​ ---​
5​ ارائه رسيد واريز وجه خودرو (فيش بانكي)​​ يك برگ​​​​  ​​
 
 
 

ملاحظات :

واريز وجه خودرو مي بايست صرفا به يكي از حسابهاي اعلام شده شركت (صرفا در وجه شركت فروشنده) و به درخواست متقاضي (قيد نام متقاضي برروي فيش بانكي پرداختي) انجام پذيرد .

واريز وجه خودرو به طرق ديگر از جمله پرداخت آن به عامليت‌هاي فروش به هيچ عنوان مورد قبول نمي باشد و بديهي است در اين خصوص هيچگونه مسئوليتي متوجه شركت نخواهد بود .

 

 شرایط فروش نقدی (60 و 30 روزه) هیوندای آسان موتور 2015 و 2016
1395/06/14

شرایط فروش نقدی (60 و 30 روزه) هیوندای آسان موتور 2015 و 2016


 

 

 

 

 

 

1-  تمامي هزينه هاي شماره گذاري و هزینه پلاک و عوارض سالانه شهرداری براي كليه خودروها به عهده شركت می باشد. 

 2-  هزینه بیمه شخص ثالث یکساله برای كليه خودروها به عهده شرکت می باشد.

 3- كليه خودروها داراي گارانتي 5 ساله و يا 150.000 كيلومتر توسط شركت آسان موتور مي باشند. 

 4- با توجه به فروش خودروها بر اساس موجودي قابل تخصيص ، انجام ثبت نام براي هر خودرو منوط به وجود سهميه قابل فروش خواهد بود .

5-حق الزحمه عامليت مجاز/نمايشگاه فروش توسط شركت تأمين و پرداخت مي گردد و بنابراين دریافت هرگونه وجه اضافي تحت هر عنوان غیر مجاز و برخلاف مقررات شركت مي باشد. 

 6-متقاضيان خريد خودرو مكلف مي باشند كليه وجوهات مربوط به قيمت خودروي مورد درخواست را فقط بنام و به حساب بانكي شركت آسان موتور (سهامي خاص) واريز نمايند در صورت عدم رعايت مورد فوق شركت  آسان موتور هيچگونه مسئوليت و تعهدي در قبال متقاضي نخواهد داشت. 

 7-  پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به عهده خریدار میباشد و پيش از تحويل خودرو، نقدا دریافت خواهد شد. 

 8- درشرایط خريد اقساطی پرداخت هزینه بیمه بدنه یکساله به عهده خریدار میباشد که پيش از تحويل خودرو، نقدا دريافت خواهد شد. 

 9-در شرایط خرید اقساطی، تامین شرایط و ضوابط خرید به عهده خریدار می باشد که پس از احراز و تایید آن توسط شرکت قابل قبول خواهد بود.
 

مدارک مورد نیاز خرید نقدی

ردیف​​ مدارک​​ تعداد​​ توضیحات​​
1​ فرم تکميل شده درخواست خريد نقدي خودرو تحویل فوری​ يك برگ​​​ دريافت فرم تحویل فوری
2​ فرم تکميل شده درخواست خريد نقدي خودرو تحویل مدت دار​ يك برگ​​​​​ دريافت فرم تحویل مدت دار ​
3​ اصل و کپي شناسنامه(كليه صفحات)​ يك برگ​​​​
4​ اصل و کپي کارت ملي (پشت و رو)​​ يك برگ​​​​
5​ آدرس محل سكونت و كد پستي​​ ---​
6​ ارائه رسيد واريز وجه خودرو (فيش بانكي)​​ يك برگ​​​​ ​​

 


مدارک مورد نیاز خرید اقساطی

ردیف​​ مدارک​​ تعداد​​ توضیحات​​
1​ فرم تکميل شده درخواست خريد اقساط​ي خودرو تحویل فوری​​ يك برگ​​​ دريافت فرم تحویل فوری ​
2​ فرم تکميل شده درخواست خريد اقساط​ي خودرو تحویل مدت دار يك برگ​​​ دريافت فرم تحویل مدت دار​
3​ اصل و کپي شناسنامه(كليه صفحات)​ يك برگ​​​
4​ اصل و کپي کارت ملي (پشت و رو)​ يك برگ​​​
5​ عكس 4*6خريدار​ یک قطعه​
6​ آدرس محل سكونت و محل اشتغال به همراه كد پستي​ ---  
7​ فرم تكميل شده تعهدنامه عدم فروش و انتقال خودرو​​ دوبرگ​ دريافت فرم  ​​
8​ چكهاي اقساط به همراه دو نسخه كپي از چک ها ​​ به تعداد اقساط​​ توضيحاتي درخصوص نوشتار چك​​
9​ فرم استعلام بانك​​ دوبرگ​ دريافت فرم​​
10​ (به همراه پرينت حساب 3 ماهه با امضاء و مهر شعبه)
ارائه رسيد واريز وجه خودرو (فيش بانكي)
يك برگ​​​ ​​
11​ ارايه اصل و كپي سند ملكي آزاد و شش دانگ به نام خريدار 
(اصل سند پس از رويت مسترد مي گردد)​
---​ توضيحاتي درخصوص سند ملكي
12​ فرم تكميل شده پرسشنامه اشخاص حقيقي يا حقوقي​ ---​

دريافت فرم اشخاص حقيقي دريافت فرم اشخاص حقوقي​​

 

 


مدارک مورد نیاز پیش خرید نقدی/ اقساطي (تحويل مدت دار) خودرو/ با سود مشارکت 

ردیف​​ مدارک​​ تعداد​​ توضیحات​​
1​ فرم درخواست پیش خرید نقدی/ اقساطي​(تحويل مدت دار) خودرو/ با سود مشارکت​ يك برگ​​​ دريافت فرم
2 اصل و کپي شناسنامه(كليه صفحات)​ يك برگ​​​​  
3​ اصل و کپي کارت ملي (پشت و رو)​​ يك برگ​​​​
4​ آدرس محل سكونت و كد پستي​​ ---​
5​ ارائه رسيد واريز وجه خودرو (فيش بانكي)​​ يك برگ​​​​  ​​
 
 
 

ملاحظات :

واريز وجه خودرو مي بايست صرفا به يكي از حسابهاي اعلام شده شركت (صرفا در وجه شركت فروشنده) و به درخواست متقاضي (قيد نام متقاضي برروي فيش بانكي پرداختي) انجام پذيرد .

واريز وجه خودرو به طرق ديگر از جمله پرداخت آن به عامليت‌هاي فروش به هيچ عنوان مورد قبول نمي باشد و بديهي است در اين خصوص هيچگونه مسئوليتي متوجه شركت نخواهد بود .

 

 خودروهای شرکت آسان موتور - هیوندایهیوندای سانتافه

هیوندای سانتافه


158 آگهی خرید و فروش

هیوندای i20

هیوندای i20


33 آگهی خرید و فروش

هیوندای ولستر

هیوندای ولستر


17 آگهی خرید و فروش

هیوندای i40

هیوندای i40


3 آگهی خرید و فروش

هیوندای i40 استیشن

هیوندای i40 استیشن


3 آگهی خرید و فروش

هیوندای سوناتا

هیوندای سوناتا


125 آگهی خرید و فروش

هیوندای اکسنت

هیوندای اکسنت


43 آگهی خرید و فروش

هیوندای النترا

هیوندای النترا


64 آگهی خرید و فروش

هیوندای آزرا

هیوندای آزرا


39 آگهی خرید و فروش

هیوندای سنتنیال

هیوندای سنتنیال


3 آگهی خرید و فروش

هیوندای جنسیس

هیوندای جنسیس


21 آگهی خرید و فروش

هیوندای ix55

هیوندای ix55


21 آگهی خرید و فروش

هیوندای ix35

هیوندای ix35


26 آگهی خرید و فروش

هیوندای i30

هیوندای i30


11 آگهی خرید و فروش

هیوندای i10

هیوندای i10


5 آگهی خرید و فروش
نماد اعتماد الکترونیکی بانی خودرو