alexa banikhodro

رامک خودرو - سانگ یانگ ، شرایط فروش نقدی و اقساطیرامک خودرو - سانگ یانگ


نمایندگی های برگزیده رامک خودرو - سانگ یانگ (VIP)
نمایندگی 4006 رامک تهران
نمایش اطلاعات تماس

نمایندگی 4010 رامک تهران
نمایش اطلاعات تماس

شرايط فروش اقساطی خودروهای سانگ یانگ رامک خودرو
1395/09/09

شرايط فروش اقساطی خودروهای سانگ یانگ رامک خودرو

 

 

 

 

 شرايط فروش اقساطی نقدی خودروهای سانگ یانگ رامک خودرو
1395/09/09

شرايط فروش اقساطی نقدی خودروهای سانگ یانگ رامک خودرو


 

 

 

 شرايط فروش اقساطی خودروهای سانگ یانگ رامک خودرو
1394/12/15

شرايط فروش اقساطی خودروهای سانگ یانگ رامک خودرو


 

 

 

 

 

1- تمامی هزینه های شماره گذاری و بیمه شخص ثالث (به استثنائ هزینه ی فلز پلاک و عوارض شهرداری ) برای کلیه خودروها به عهده شرکت می باشد و متقاضی خرید در تهران هیچگونه هزینه دیگری را جهت تحویل خودرو و شماره گذاری آن پرداخت نخواهد نمود و در شهرستان ها مبالغ پیش پرداخت با کسر هزینه شماره گذاری اعلامی توسط شرکت رامک خودرو ، صورت پذیرد.

2- چک های اقساط باید فقط در وجه شرکت رامک خودرو ( بدون درج عبارات اضافی ) صادر شده و فاقد خط خوردگی و پشت نویسی باشد.

3- مالیات بر ارزش افزوده بر اساس ضوابط قانونی موجود بطور جداگانه محاسبه و از متقاضی خرید دریافت خواهد شد.

4- تخصیص خودرو به متقاضی خرید اعتباری ( اقساطی ) پس از احراز شرایط عمومی و اختصاصی خرید اقساطی وفق رویه های جاری شرکت رامک خودرو ممکن خواهد بود( شرایط تمکن مالی ). در طرح های اعتباری ،خودرو تا زمان اتمام پرداخت اقساط در رهن شرکت رامک خودرو باقی می ماند و در طی مدت پرداخت اقساط خودرو با هزینه ی جداگانه که توسط متقاضی خرید پرداخت خواهد شد تحت بیمه ی بدنه قرار خواهد گرفت مگر آنکه در طرح فروش، خودرو با شرایط بیمه بدنه عرضه شده باشد.

5- خودروهای تحویلی دارای 5 سال یا 150000 کیلومتر گارانتی می باشد.

6- شرکت رامک خودرو مجاز است به محض تکمیل ظرفیت بدون اطلاع قبلی نست به توقف طرح فروش اقدام نماید.

 

 شرايط فروش اقساطی خودروهای تیوولی سانگ یانگ رامک خودرو
1395/08/25

شرايط فروش اقساطی خودروهای تیوولی سانگ یانگ رامک خودرو


 

 

 شرايط فروش اقساطی نقدی خودروهای تیوولی سانگ یانگ رامک خودرو
1395/08/25

شرايط فروش اقساطی نقدی خودروهای تیوولی سانگ یانگ رامک خودرو


 

 

 

 

 شرايط فروش اقساطی نقدی خودروهای تیوولی سانگ یانگ رامک خودرو
1395/07/10

شرايط فروش اقساطی نقدی خودروهای تیوولی سانگ یانگ رامک خودرو


 

 

 

 

 

 

 

 شرايط فروش اقساطی خودروهای تیوولی سانگ یانگ رامک خودرو
1395/07/10

شرايط فروش اقساطی خودروهای تیوولی سانگ یانگ رامک خودرو


 

 

 

 

 

 

 

 شرايط فروش اقساطی نقدی خودروهای تیوولی سانگ یانگ رامک خودرو
1395/02/19

شرايط فروش اقساطی نقدی خودروهای تیوولی سانگ یانگ رامک خودرو


 

 

 

 

 

1- نرخ سود عدم تحویل و یا تاخیر 21 درصد سالانه می باشد.

2- خودروهای تحویلی دارای 5 سال یا 150000 کیلومتر گارانتی می باشد.

3- مالیات بر ارزش افزوده بر اساس ضوابط قانونی موجود بطور جداگانه محاسبه و از متقاضی خرید دریافت خواهد شد.

4- تمامی هزینه های شماره گذاری و بیمه شخص ثالث ( به استثنا ، هزینه ی فلز پلاک و عوارض شهرداری ) برای کلیه خودروها به عهده شرکت می باشد و متقاضی خرید در تهران هیچگونه هزینه ی دیگری را جهت تحویل خودرو و شماره گذاری آن پرداخت نخواهد نمود و در شهرستان ها مبالغ پیش پرداخت با کسر هزینه شماره گذاری اعلامی توسط شرکت رامک خودرو ، صورت پذیرد.  

5- شرکت رامک خودرو مجاز است به محض تکمیل ظرفیت بدون اطلاع قبلی نسبت به توقف طرح فروش اقدام نماید.

 شرايط فروش اقساطی خودروهای تیوولی سانگ یانگ رامک خودرو
1395/02/19

شرايط فروش اقساطی خودروهای تیوولی سانگ یانگ رامک خودرو


 

 

 

 

 

1- تمامی هزینه های شماره گذاری و بیمه شخص ثالث (به استثنائ هزینه ی فلز پلاک و عوارض شهرداری ) برای کلیه خودروها به عهده شرکت می باشد و متقاضی خرید در تهران هیچگونه هزینه دیگری را جهت تحویل خودرو و شماره گذاری آن پرداخت نخواهد نمود و در شهرستان ها مبالغ پیش پرداخت با کسر هزینه شماره گذاری اعلامی توسط شرکت رامک خودرو ، صورت پذیرد.

2- چک های اقساط باید فقط در وجه شرکت رامک خودرو ( بدون درج عبارات اضافی ) صادر شده و فاقد خط خوردگی و پشت نویسی باشد.

3- مالیات بر ارزش افزوده بر اساس ضوابط قانونی موجود بطور جداگانه محاسبه و از متقاضی خرید دریافت خواهد شد.

4- تخصیص خودرو به متقاضی خرید اعتباری ( اقساطی ) پس از احراز شرایط عمومی و اختصاصی خرید اقساطی ( شرایط تمکن مالی )وفق رویه های جاری شرکت رامک خودرو ممکن خواهد بود در طرح های اعتباری ،خودرو تا زمان اتمام پرداخت اقساط در رهن شرکت رامک خودرو باقی می ماند و در طی مدت پرداخت اقساط خودرو با هزینه ی جداگانه که توسط متقاضی خرید پرداخت خواهد شد تحت بیمه ی بدنه قرار خواهد گرفت مگر آنکه در طرح فروش، خودرو با شرایط بیمه بدنه عرضه شده باشد.

5- خودروهای تحویلی دارای 5 سال یا 150000 کیلومتر گارانتی می باشد.

6- شرکت رامک خودرو مجاز است به محض تکمیل ظرفیت بدون اطلاع قبلی نست به توقف طرح فروش اقدام نماید.

 شرايط فروش نقدی خودروهای تیوولی سانگ یانگ رامک خودرو
1395/02/09

شرايط فروش نقدی خودروهای تیوولی سانگ یانگ رامک خودرو


 

 

 

 

 

1- نرخ سود عدم تحویل و یا تاخیر 23 درصد سالانه می باشد.

2- مالیات بر ارزش افزوده بر اساس ضوابط قانونی موجود بطور جداگانه محاسبه و از متقاضی خرید دریافت خواهد شد.

3- تمامی هزینه های شماره گذاری و بیمه شخص ثالث ( به استثنا ، هزینه ی فلز پلاک و عوارض شهرداری ) برای کلیه خودروها به عهده شرکت می باشد و متقاضی خرید در تهران هیچگونه هزینه ی دیگری را جهت تحویل خودرو و شماره گذاری آن پرداخت نخواهد نمود و در شهرستان ها مبالغ پیش پرداخت با کسر هزینه شماره گذاری اعلامی توسط شرکت رامک خودرو ، صورت پذیرد.  

4- شرکت رامک خودرو مجاز است به محض تکمیل ظرفیت بدون اطلاع قبلی نسبت به توقف طرح فروش اقدام نماید.

5- خودروهای تحویلی دارای 5 سال یا 150000 کیلومتر گارانتی می باشد.

 شرايط فروش نقدی خودروهای تیوولی سانگ یانگ رامک خودرو
1395/01/22

شرايط فروش نقدی خودروهای تیوولی سانگ یانگ رامک خودرو


 

 

 

 

 

1- نرخ سود عدم تحویل و یا تاخیر 23 درصد سالانه می باشد.

2- مالیات بر ارزش افزوده بر اساس ضوابط قانونی موجود بطور جداگانه محاسبه و از متقاضی خرید دریافت خواهد شد.

3- تمامی هزینه های شماره گذاری و بیمه شخص ثالث ( به استثنا ، هزینه ی فلز پلاک و عوارض شهرداری ) برای کلیه خودروها به عهده شرکت می باشد و متقاضی خرید در تهران هیچگونه هزینه ی دیگری را جهت تحویل خودرو و شماره گذاری آن پرداخت نخواهد نمود و در شهرستان ها مبالغ پیش پرداخت با کسر هزینه شماره گذاری اعلامی توسط شرکت رامک خودرو ، صورت پذیرد.  

4- شرکت رامک خودرو مجاز است به محض تکمیل ظرفیت بدون اطلاع قبلی نسبت به توقف طرح فروش اقدام نماید.

5- خودروهای تحویلی دارای 5 سال یا 150000 کیلومتر گارانتی می باشد.

 خودروهای شرکت رامک خودرو - سانگ یانگسانگ یانگ کوراندو

سانگ یانگ کوراندو


8 آگهی خرید و فروش

سانگ یانگ تیوولی

سانگ یانگ تیوولی


36 آگهی خرید و فروش

سانگ یانگ رکستون

سانگ یانگ رکستون


3 آگهی خرید و فروش

سانگ یانگ كايرون

سانگ یانگ كايرون


1 آگهی خرید و فروش

سانگ یانگ اکتیون

سانگ یانگ اکتیون


13 آگهی خرید و فروشسانگ یانگ موسو


7 آگهی خرید و فروشسانگ یانگ چیرمن


0 آگهی خرید و فروش

نماد اعتماد الکترونیکی بانی خودرو
با بانی خودرو در شبکه های اجتماعی همراه باشید
  • follow me on Facebook
  • follow me on Google+
  • follow me on Youtube
  • follow me on Instagram
  • follow me on aparat
  • follow me on telegram
از آخرین قیمت ها و اخبار خودرو آگاه شوید