alexa banikhodro

نگین خودرو - رنو ، شرایط فروش نقدی و اقساطینگین خودرو - رنو


نمایندگی های برگزیده نگین خودرو - رنو (VIP)

شرایط فروش اقساطی و نقدی رنو تلیسمان نگین خودرو ( تحویل 60 روزه )
1396/03/03

شرایط فروش اقساطی و نقدی رنو تلیسمان نگین خودرو ( تحویل 60 روزه ) 
توضیحات:
1- کلیه قیمت ها به تومان می باشد.
2- هزینه بیمه بدنه و ترهین مبلغ 4,200,000 تومان می باشد.
3- سند خودرو تا پایان پرداخت اقساط با وکالتنامه در رهن شرکت نگین خودرو می باشد.
4- قیمت خودرو شامل هزینه های شماره گذاری (اداره دارایی + فیش 10% + مالیات بر ارزش افزوده) و بیمه شخص ثالث سال اول برای کلیه خودروها می باشد.
5- در شرایط فروش اقساطی با تحویل 60 روزه، 16% بابت سود مشارکت محاسبه و از مبلغ چک مرحله آخر کسر می گردد.
6- در کلیه شرایط فروش، در صورت تأخیر شرکت در تخویل خودرو در زمان مقرر، سود تأخیر با نرخ 18% محاسبه و به خریدار پرداخت خواهد شد.
7- مدارک مورد نیاز: اصل کارت ملی و شناسنامه، پرینت حساب مهر شده بانکی 6 ماهه اخیر، چکهای اقساطی، گواهی ضامن و مدارک شغلی (در صورت نیاز)، فک رهن
8- روزهای پنج شنبه، جمعه و تعطیلات رسمی جزء روزهای کاری محسوب نمی شود. 


شرایط فروش اقساطی و مشارکتی رنو کولئوس نگین خودرو ( تحویل 90 روزه )
1396/03/03

شرایط فروش اقساطی و مشارکتی رنو کولئوس نگین خودرو ( تحویل 90 روزه )

 


 
توضیحات:
1- کلیه قیمت ها به تومان می باشد.
2- قیمت خودرو شامل هزینه های شماره گذاری (اداره دارایی + فیش 10% + مالیات بر ارزش افزوده) و بیمه شخص ثالث سال اول برای کلیه خودروها می باشد.
3- در کلیه شرایط فروش، در صورت تأخیر شرکت در تخویل خودرو در زمان مقرر، سود تأخیر با نرخ 18% محاسبه و به خریدار پرداخت خواهد شد.
4- مدارک مورد نیاز: اصل کارت ملی و شناسنامه
5- روزهای پنج شنبه، جمعه و تعطیلات رسمی جزء روزهای کاری محسوب نمی شود. 


شرایط فروش اقساطی و نقدی خودروهای رنو نگین خودرو
1396/03/03

شرایط فروش اقساطی و نقدی خودروهای رنو نگین خودرو
 
 توضیحات:
1- کلیه قیمت ها به تومان می باشد.
2- هزینه ترهین، بیمه اعتباری و بیمه بدنه به مبلغ پیش پرداخت افزوده شده است.
3- قیمت خودرو شامل هزینه های شماره گذاری (اداره دارایی + فیش 10% + مالیات بر ارزش افزوده) و بیمه شخص ثالث سال اول برای کلیه خودروها می باشد.
4- در کلیه شرایط فروش، در صورت تأخیر شرکت در تخویل خودرو در زمان مقرر، سود تأخیر با نرخ 18% محاسبه و به خریدار پرداخت خواهد شد.
5- مدارک مورد نیاز: اصل کارت ملی و شناسنامه، پرینت حساب از دست چک فاقد برگگشتی با مهر، چکهای اقساطی، گواهی ضامن و مدارک شغلی، فک پلاک
6- روزهای پنج شنبه، جمعه و تعطیلات رسمی جزء روزهای کاری محسوب نمی شود.
7-  سند خودرو تا پایان پرداخت اقساط با وکالتنامه در رهن شرکت نگین خودرو می باشد.
 


شرایط فروش اقساطی و مشارکتی رنو کولئوس نگین خودرو ( تحویل 60 روزه )
1396/02/17

شرایط فروش اقساطی و مشارکتی رنو کولئوس نگین خودرو ( تحویل 60 روزه )

 


 

1- کلیه قیمت ها به تومان می باشد.

2- قیمت خودرو شامل هزینه های شماره گذاری ( اداره دارایی + فیش 10% + مالیات بر ارزش افزوده ) و بیمه شخص ثالث سال اول برای کلیه خودروها می باشد.

3- در کلیه شرایط فروش، در صورت تاخیر شرکت در تحویل خودرو در زمان مقرر، سود تاخیر با نرخ 18% محاسبه و به خریدار پرداخت خواهد شد.

4- مدارک مورد نیاز: اصل کارت ملی و شناسنامه
 شرایط فروش اقساطی و نقدی خودروهای رنو نگین خودرو
1396/02/10

شرایط فروش اقساطی و نقدی خودروهای رنو نگین خودرو
 
  شرایط فروش اقساطی و مشارکتی رنو کولئوس نگین خودرو ( تحویل 90 روزه )
1396/01/27

شرایط فروش اقساطی و مشارکتی رنو کولئوس نگین خودرو ( تحویل 90 روزه )


1- کلیه قیمت ها به تومان می باشد.

2- قیمت خودرو شامل هزینه های شماره گذاری ( اداره دارایی + فیش 10% + مالیات بر ارزش افزوده ) و بیمه شخص ثالث سال اول برای کلیه خودروها می باشد.

3- در کلیه شرایط فروش، در صورت تاخیر شرکت در تحویل خودرو در زمان مقرر، سود تاخیر با نرخ 18% محاسبه و به خریدار پرداخت خواهد شد.

4- مدارک مورد نیاز: اصل کارت ملی و شناسنامهشرایط فروش اقساطی و نقدی خودروهای رنو نگین خودرو
1396/01/27

شرایط فروش اقساطی و نقدی خودروهای رنو نگین خودرو


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- کلیه قیمت ها به تومان می باشد.

2- هزینه ترهین، بیمه اعتباری و بیمه بدنه به مبلغ پیش پرداخت افزوده شده است.

3- قیمت خودرو شامل هزینه های شماره گذاری ( اداره دارایی + فیش 10% + مالیات بر ارزش افزوده ) و بیمه شخص ثالث سال اول برای کلیه خودروها می باشد.

4- در کلیه شرایط فروش، در صورت تاخیر شرکت در تحویل خودرو در زمان مقرر، سود تاخیر با نرخ 18% محاسبه و به خریدار پرداخت خواهد شد.

5- در شرایط فروش اقساطی با تحویل 60 روزه ، 20% بابت سود مشارکت محاسبه و از مبلغ چک مرحله آخر کسر می گردد.

6- در شرایط فروش نقدی با تحویل 60 روزه ، 20% بابت سود مشارکت محاسبه و از مبلغ چک مرحله آخر کسر می گردد.

7- مدارک مورد نیاز: اصل کارت ملی و شناسنامه، پرینت حساب مهر شده بانکی 6 ماهه اخیر، چکهای اقساطی، گواهی ضامن و مدارک شغلی ( در صورت نیاز )، فک رهن

 

 شرایط فروش اقساطی و مشارکتی رنو کولئوس نگین خودرو ( تحویل 60 روزه )
1396/01/19

شرایط فروش اقساطی و مشارکتی رنو کولئوس نگین خودرو ( تحویل 60 روزه )


 

 

 

 

 

 

 

 

1- کلیه قیمت ها به تومان می باشد.

2- قیمت خودرو شامل هزینه های شماره گذاری ( اداره دارایی + فیش 10% + مالیات بر ارزش افزوده ) و بیمه شخص ثالث سال اول برای کلیه خودروها می باشد.

3- در کلیه شرایط فروش، در صورت تاخیر شرکت در تحویل خودرو در زمان مقرر، سود تاخیر با نرخ 18% محاسبه و به خریدار پرداخت خواهد شد.

4- مدارک مورد نیاز: اصل کارت ملی و شناسنامه

 

 

 شرایط فروش اقساطی و مشارکتی رنو تلیسمان نگین خودرو ( تحویل 60 روزه )
1396/01/19

شرایط فروش اقساطی و مشارکتی رنو تلیسمان نگین خودرو ( تحویل 60 روزه )


1- کلیه قیمت ها به تومان می باشد.

2- قیمت خودرو شامل هزینه های شماره گذاری ( اداره دارایی + فیش 10% + مالیات بر ارزش افزوده ) و بیمه شخص ثالث سال اول برای کلیه خودروها می باشد.

3- در کلیه شرایط فروش، در صورت تاخیر شرکت در تحویل خودرو در زمان مقرر، سود تاخیر با نرخ 18% محاسبه و به خریدار پرداخت خواهد شد.

4- مدارک مورد نیاز: اصل کارت ملی و شناسنامهشرایط فروش اقساطی و نقدی خودروهای رنو نگین خودرو
1396/01/09

شرایط فروش اقساطی و نقدی خودروهای رنو نگین خودرو


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- کلیه قیمت ها به تومان می باشد.

2- هزینه ترهین، بیمه اعتباری و بیمه بدنه به مبلغ پیش پرداخت افزوده شده است.

3- قیمت خودرو شامل هزینه های شماره گذاری ( اداره دارایی + فیش 10% + مالیات بر ارزش افزوده ) و بیمه شخص ثالث سال اول برای کلیه خودروها می باشد.

4- در کلیه شرایط فروش، در صورت تاخیر شرکت در تحویل خودرو در زمان مقرر، سود تاخیر با نرخ 18% محاسبه و به خریدار پرداخت خواهد شد.

5- در شرایط فروش اقساطی با تحویل 60 روزه ، 20% بابت سود مشارکت محاسبه و از مبلغ چک مرحله آخر کسر می گردد.

6- در شرایط فروش نقدی با تحویل 60 روزه ، 20% بابت سود مشارکت محاسبه و از مبلغ چک مرحله آخر کسر می گردد.

7- مدارک مورد نیاز: اصل کارت ملی و شناسنامه، پرینت حساب مهر شده بانکی 6 ماهه اخیر، چکهای اقساطی، گواهی ضامن و مدارک شغلی ( در صورت نیاز )، فک رهن

 

 شرایط فروش اقساطی و نقدی خودروهای رنو نگین خودرو جشنواره نوروزی
1395/12/20

شرایط فروش اقساطی و نقدی خودروهای رنو نگین خودرو جشنواره نوروزی


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- کلیه قیمت ها به تومان می باشد.

2- قیمت خودرو شامل هزینه های شماره گذاری ( اداره دارایی + فیش 10% + مالیات بر ارزش افزوده ) و بیمه شخص ثالث سال اول برای کلیه خودروها می باشد.

3- در کلیه شرایط فروش، در صورت تاخیر شرکت در تحویل خودرو در زمان مقرر، سود تاخیر با نرخ 18% محاسبه و به خریدار پرداخت خواهد شد.

4- در شرایط فروش نقدی با تحویل اردیبهشت 96 ، 20% بابت سود مشارکت محاسبه و از مبلغ چک مرحله آخر کسر می گردد.

5- در شرایط فروش اقساطی با تحویل اردیبهشت 96 ، 20% بابت سود مشارکت محاسبه و از مبلغ چک مرحله آخر کسر می گردد.

6- هزینه ترهین، بیمه اعتباری و بیمه بدنه به مبلغ پیش پرداخت افزوده شده است.

7- مدارک مورد نیاز: اصل کارت ملی و شناسنامه، پرینت حساب مهر شده بانکی 6 ماهه اخیر، چکهای اقساطی، گواهی ضامن و مدارک شغلی ( در صورت نیاز )، فک رهن

 

 

 

 

 

 

 خودروهای شرکت نگین خودرو - رنورنو كوليوس

رنو كوليوس


12 آگهی خرید و فروش

رنو داستر

رنو داستر


15 آگهی خرید و فروش

رنو فلوئنس

رنو فلوئنس


21 آگهی خرید و فروش

رنو سفران

رنو سفران


8 آگهی خرید و فروش

رنو اسکالا

رنو اسکالا


6 آگهی خرید و فروش

رنو سیمبل

رنو سیمبل


8 آگهی خرید و فروش
نماد اعتماد الکترونیکی بانی خودرو