alexa banikhodro

ایرتویا - تویوتا ، شرایط فروش نقدی و اقساطیایرتویا - تویوتا


نمایندگی های برگزیده ایرتویا - تویوتا (VIP)
نمایندگی 2403 ایرتویا سمنان

نمایندگی پژوهش ایرتویا گیلان

نمایندگی ایرتویا نیک نفس کرمان

شرایط فروش اقساطی و نقدی خودروی پریوس ایرتویا ویژه فروردین 1396
1396/01/19

شرایط فروش اقساطی و نقدی خودروی پریوس ایرتویا ویژه فروردین 1396

 

 

 

 

 

توضیحات:

1- کلیه قیمت ها به تومان می باشد.

2- دریافت مبالغ خارج از بخشنامه تحت هر عنوانی غیر مجاز بوده و تخلف محسوب می شود.

3- هزینه بیمه شخص ثالث یکساله کلیه خودروها به عهده شرکت می باشد.

4- کلیه مبالغ پرداختی بابت خرید خودرو می بایست فقط به نام و به حساب بانکی شرکت توسعه خدماتی بازرگانی آریتا واریز شده و شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال واریز مبالغ به غیر را ندارد.

5- در صورت تاخیر در تحویل خودرو ، جریمه دیر کرد به کلیه مبالغ پرداختی توسط مشتری، اعم از پیش پرداخت و چکهای اقساطی تعلق می گیرد و امکان عودت چک ها و تغییر زمان آن وجود ندارد.

6- استفاده از تسهیلات در خرید اقساطی ، منوط به رعایت دستورالعمل های فروش نظیر ارائه وکالتنامه است. همچنین برای بهره مندی از شرایط اقساط 18 و 24 ماهه، معرفی ضامن ضروری است.

7- قراردادهای اقساطی با همکاری شرکت لیزینگ طرف قرارداد آریتا منعقد میگردد.لذا سند خودروهای فروخته شده به روش اقساطی در رهن شرکت و یا لیزینگ های طرف قرارداد بوده که پس از تایید و تسویه حساب با شرکت لیزینگ فک رهن خواهد شد.

8- استفاده از تسهیلات موضوع این بخشنامه موکول به تکمیل و تایید کلیه مدارک درخواستی شرکت لیزینگ طرف قرارداد می باشد و در صورت عدم تایید مدارک، خریدار می تواند اقدام به خرید نقدی نماید و در صورت انصراف وجه پرداختی عودت داده خواهد شد.

 

 

توجه مهم:

- نظر به اینکه انجام فرایند شماره گذاری خودروها در شهر تهران توسط نماینده شرکت انجام می پذیرد، خریداران در تهران می بایست در هنگام ثبت نام کل هزینه های شماره گذاری و فیش عوارض 10 درصد را پرداخت نمایند.

- در خصوص خریداران دیگر شهرها، با توجه به انجام فرایند شماره گذاری در همان شهر، پرداخت مبلغ خودرو بدون احتساب هزینه های شماره گذاری و فیش عوارض 10 درصد و مطابق با رویه جاری خواهد شد.

 

 شرایط فروش اقساطی و نقدی تویوتا روفور ایرتویا ویژه فروردین 1396
1396/01/19

شرایط فروش اقساطی و نقدی تویوتا روفور ایرتویا ویژه فروردین 1396


 

 

 

 

توضیحات:

1- کلیه قیمت ها به تومان می باشد.

2- دریافت مبالغ خارج از بخشنامه تحت هر عنوانی غیر مجاز بوده و تخلف محسوب می شود.

3- هزینه بیمه شخص ثالث یکساله کلیه خودروها به عهده شرکت می باشد.

4- کلیه مبالغ پرداختی بابت خرید خودرو می بایست فقط به نام و به حساب بانکی شرکت توسعه خدماتی بازرگانی آریتا واریز شده و شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال واریز مبالغ به غیر را ندارد.

5- در صورت تاخیر در تحویل خودرو ، جریمه دیر کرد به کلیه مبالغ پرداختی توسط مشتری، اعم از پیش پرداخت و چکهای اقساطی تعلق می گیرد و امکان عودت چک ها و تغییر زمان آن وجود ندارد.

6- در شرایط خرید 60 روزه خودروی روفور، نرخ سود مشارکت 18% برای کلیه مبالغ پرداختی لحاظ و از پرداخت نقدی در زمان تکمیل وجه کسر گردیده است.همچنین در صورت انصراف از خرید،سود انصراف معادل 15% لحاظ خواهد گردید.

7- استفاده از تسهیلات در خرید اقساطی ، منوط به رعایت دستورالعمل های فروش نظیر ارائه وکالتنامه است. همچنین برای بهره مندی از شرایط اقساط  24 ماهه، معرفی ضامن ضروری است.

7- قراردادهای اقساطی با همکاری شرکت لیزینگ طرف قرارداد آریتا منعقد میگردد.لذا سند خودروهای فروخته شده به روش اقساطی در رهن شرکت و یا لیزینگ های طرف قرارداد بوده که پس از تایید و تسویه حساب با شرکت لیزینگ فک رهن خواهد شد.

8- استفاده از تسهیلات موضوع این بخشنامه موکول به تکمیل و تایید کلیه مدارک درخواستی شرکت لیزینگ طرف قرارداد می باشد و در صورت عدم تایید مدارک، خریدار می تواند اقدام به خرید نقدی نماید و در صورت انصراف وجه پرداختی عودت داده خواهد شد.

 

توجه مهم:

- نظر به اینکه انجام فرایند شماره گذاری خودروها در شهر تهران توسط نماینده شرکت انجام می پذیرد، خریداران در تهران می بایست در هنگام ثبت نام کل هزینه های شماره گذاری و فیش عوارض 10 درصد را پرداخت نمایند.

- در خصوص خریداران دیگر شهرها، با توجه به انجام فرایند شماره گذاری در همان شهر، پرداخت مبلغ خودرو بدون احتساب هزینه های شماره گذاری و فیش عوارض 10 درصد و مطابق با رویه جاری خواهد شد.

 

 

 شرایط فروش اقساطی و نقدی لکسوس NX ایرتویا ویژه فروردین 1396
1396/01/19

شرایط فروش اقساطی و نقدی لکسوس NX ایرتویا ویژه فروردین 1396


 

 

 

 

 

 

توضیحات:

1- کلیه قیمت ها به تومان می باشد.

2- دریافت مبالغ خارج از بخشنامه تحت هر عنوانی غیر مجاز بوده و تخلف محسوب می شود.

3- هزینه بیمه شخص ثالث یکساله کلیه خودروها به عهده شرکت می باشد.

4- کلیه مبالغ پرداختی بابت خرید خودرو می بایست فقط به نام و به حساب بانکی شرکت توسعه خدماتی بازرگانی آریتا واریز شده و شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال واریز مبالغ به غیر را ندارد.

5- در صورت تاخیر در تحویل خودرو ، جریمه دیر کرد به کلیه مبالغ پرداختی توسط مشتری، اعم از پیش پرداخت و چکهای اقساطی تعلق می گیرد و امکان عودت چک ها و تغییر زمان آن وجود ندارد.

6- قراردادهای اقساطی با همکاری شرکت لیزینگ طرف قرارداد آریتا منعقد میگردد.لذا سند خودروهای فروخته شده به روش اقساطی در رهن شرکت و یا لیزینگ های طرف قرارداد بوده که پس از تایید و تسویه حساب با شرکت لیزینگ فک رهن خواهد شد.

7- استفاده از تسهیلات موضوع این بخشنامه موکول به تکمیل و تایید کلیه مدارک درخواستی شرکت لیزینگ طرف قرارداد می باشد و در صورت عدم تایید مدارک، خریدار می تواند اقدام به خرید نقدی نماید و در صورت انصراف ، وجه پرداختی عودت داده خواهد شد.

 

توجه مهم:

- نظر به اینکه انجام فرایند شماره گذاری خودروها در شهر تهران توسط نماینده شرکت انجام می پذیرد، خریداران در تهران می بایست در هنگام ثبت نام کل هزینه های شماره گذاری و فیش عوارض 10 درصد را پرداخت نمایند.

- در خصوص خریداران دیگر شهرها، با توجه به انجام فرایند شماره گذاری در همان شهر، پرداخت مبلغ خودرو بدون احتساب هزینه های شماره گذاری و فیش عوارض 10 درصد و مطابق با رویه جاری خواهد شد.

 

 شرایط فروش اقساطی و نقدی خودروی پریوس ایرتویا ویژه نوروز 1396
1395/12/04

شرایط فروش اقساطی و نقدی خودروی پریوس ایرتویا ویژه نوروز 1396


 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات:

1- کلیه قیمت ها به تومان می باشد.

2- دریافت مبالغ خارج از بخشنامه تحت هر عنوانی غیر مجاز بوده و تخلف محسوب می شود.

3- هزینه بیمه شخص ثالث یکساله کلیه خودروها به عهده شرکت می باشد.

4- کلیه مبالغ پرداختی بابت خرید خودرو می بایست فقط به نام و به حساب بانکی شرکت توسعه خدماتی بازرگانی آریتا واریز شده و شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال واریز مبالغ به غیر را ندارد.

5- در صورت تاخیر در تحویل خودرو ، جریمه دیر کرد به کلیه مبالغ پرداختی توسط مشتری، اعم از پیش پرداخت و چکهای اقساطی تعلق می گیرد و امکان عودت چک ها و تغییر زمان آن وجود ندارد.

6- در شرایط خرید 90 و 120 روزه خودروی پریوس، نرخ سود مشارکت 18% برای کلیه مبالغ پرداختی لحاظ و از الباقی مبلغ قابل پرداخت کسر گردیده است. همچنین در صورت انصراف از خرید، سود انصراف معادل 15% لحاظ خواهد گردید.

7- استفاده از تسهیلات در خرید اقساطی ، منوط به رعایت دستورالعمل های فروش نظیر ارائه وکالتنامه است. همچنین برای بهره مندی از شرایط اقساط 36 و 24 ماهه، معرفی ضامن ضروری است.

8- قراردادهای اقساطی با همکاری شرکت لیزینگ طرف قرارداد آریتا منعقد میگردد.لذا سند خودروهای فروخته شده به روش اقساطی در رهن شرکت و یا لیزینگ های طرف قرارداد بوده که پس از تایید و تسویه حساب با شرکت لیزینگ فک رهن خواهد شد.

9- استفاده از تسهیلات موضوع این بخشنامه موکول به تکمیل و تایید کلیه مدارک درخواستی شرکت لیزینگ طرف قرارداد می باشد و در صورت عدم تایید مدارک، خریدار می تواند اقدام به خرید نقدی نماید و در صورت انصراف وجه پرداختی عودت داده خواهد شد.

 

 

توجه مهم:

- نظر به اینکه انجام فرایند شماره گذاری خودروها در شهر تهران توسط نماینده شرکت انجام می پذیرد، خریداران در تهران می بایست در هنگام ثبت نام کل هزینه های شماره گذاری و فیش عوارض 10 درصد را پرداخت نمایند.

- در خصوص خریداران دیگر شهرها، با توجه به انجام فرایند شماره گذاری در همان شهر، پرداخت مبلغ خودرو بدون احتساب هزینه های شماره گذاری و فیش عوارض 10 درصد و مطابق با رویه جاری خواهد شد.

 

 شرایط فروش اقساطی و نقدی تویوتا روفور ایرتویا ویژه نوروز 1396
1395/12/04

شرایط فروش اقساطی و نقدی تویوتا روفور ایرتویا ویژه نوروز 1396


 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات:

1- کلیه قیمت ها به تومان می باشد.

2- دریافت مبالغ خارج از بخشنامه تحت هر عنوانی غیر مجاز بوده و تخلف محسوب می شود.

3- هزینه بیمه شخص ثالث یکساله کلیه خودروها به عهده شرکت می باشد.

4- کلیه مبالغ پرداختی بابت خرید خودرو می بایست فقط به نام و به حساب بانکی شرکت توسعه خدماتی بازرگانی آریتا واریز شده و شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال واریز مبالغ به غیر را ندارد.

5- در صورت تاخیر در تحویل خودرو ، جریمه دیر کرد به کلیه مبالغ پرداختی توسط مشتری، اعم از پیش پرداخت و چکهای اقساطی تعلق می گیرد و امکان عودت چک ها و تغییر زمان آن وجود ندارد.

6- در شرایط خرید 60 روزه خودروی روفور، نرخ سود مشارکت 18% برای کلیه مبالغ پرداختی لحاظ و از پرداخت نقدی در زمان تکمیل وجه کسر گردیده است.همچنین در صورت انصراف از خرید،سود انصراف معادل 15% لحاظ خواهد گردید.

7- استفاده از تسهیلات در خرید اقساطی ، منوط به رعایت دستورالعمل های فروش نظیر ارائه وکالتنامه است. همچنین برای بهره مندی از شرایط اقساط 36 و 24 ماهه، معرفی ضامن ضروری است.

7- قراردادهای اقساطی با همکاری شرکت لیزینگ طرف قرارداد آریتا منعقد میگردد.لذا سند خودروهای فروخته شده به روش اقساطی در رهن شرکت و یا لیزینگ های طرف قرارداد بوده که پس از تایید و تسویه حساب با شرکت لیزینگ فک رهن خواهد شد.

8- استفاده از تسهیلات موضوع این بخشنامه موکول به تکمیل و تایید کلیه مدارک درخواستی شرکت لیزینگ طرف قرارداد می باشد و در صورت عدم تایید مدارک، خریدار می تواند اقدام به خرید نقدی نماید و در صورت انصراف وجه پرداختی عودت داده خواهد شد.

 

توجه مهم:

- نظر به اینکه انجام فرایند شماره گذاری خودروها در شهر تهران توسط نماینده شرکت انجام می پذیرد، خریداران در تهران می بایست در هنگام ثبت نام کل هزینه های شماره گذاری و فیش عوارض 10 درصد را پرداخت نمایند.

- در خصوص خریداران دیگر شهرها، با توجه به انجام فرایند شماره گذاری در همان شهر، پرداخت مبلغ خودرو بدون احتساب هزینه های شماره گذاری و فیش عوارض 10 درصد و مطابق با رویه جاری خواهد شد.

 

 

 شرایط فروش اقساطی و نقدی لکسوس NX ایرتویا ویژه نوروز 1396
1395/12/04

شرایط فروش اقساطی و نقدی لکسوس NX ایرتویا ویژه نوروز 1396


 

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات:

1- کلیه قیمت ها به تومان می باشد.

2- دریافت مبالغ خارج از بخشنامه تحت هر عنوانی غیر مجاز بوده و تخلف محسوب می شود.

3- قیمت کل خودرو،  با احتساب هزینه مالیات بر ارزش افزوده، هزینه های شماره گذاری و فیش عوارض 10درصد اعلام گردیده است.

4- هزینه بیمه شخص ثالث یکساله کلیه خودروها به عهده شرکت می باشد.

5- کلیه مبالغ پرداختی بابت خرید خودرو می بایست فقط به نام و به حساب بانکی شرکت توسعه خدماتی بازرگانی آریتا واریز شده و شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال واریز مبالغ به غیر را ندارد.

6- در صورت تاخیر در تحویل خودرو ، جریمه دیر کرد به کلیه مبالغ پرداختی توسط مشتری، اعم از پیش پرداخت و چکهای اقساطی تعلق می گیرد و امکان عودت چک ها و تغییر زمان آن وجود ندارد.

7- استفاده از تسهیلات موضوع این بخشنامه موکول به تکمیل و تایید کلیه مدارک درخواستی شرکت لیزینگ طرف قرارداد می باشد و در صورت عدم تایید مدارک، خریدار می تواند اقدام به خرید نقدی نماید و در صورت انصراف ، وجه پرداختی عودت داده خواهد شد.

 

توجه مهم:

- نظر به اینکه انجام فرایند شماره گذاری خودروها در شهر تهران توسط نماینده شرکت انجام می پذیرد، خریداران در تهران می بایست در هنگام ثبت نام کل هزینه های شماره گذاری و فیش عوارض 10 درصد را پرداخت نمایند.

- در خصوص خریداران دیگر شهرها، با توجه به انجام فرایند شماره گذاری در همان شهر، پرداخت مبلغ خودرو بدون احتساب هزینه های شماره گذاری و فیش عوارض 10 درصد و مطابق با رویه جاری خواهد شد.

 

 

 شرایط فروش اقساطی و مشارکتی خودروهای ( تویوتا روفور،لکسوس NX200T ) ایرتویا ویژه نوروز 1396
1395/12/04

شرایط فروش اقساطی و مشارکتی خودروهای ( تویوتا روفور،لکسوس NX200T ) ایرتویا ویژه نوروز 1396


 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات:

1- کلیه مبالغ به تومان می باشد.

2- مالیات بر ارزش افزوده بر عهده خریدار می باشد.

3- قیمت نهایی خودرو در زمان تکمیل وجه و بر اساس قیمت فروش نقدی مطابق با بخشنامه روز تعیین می گردد.

4- در زمان تکمیل وجه، سود مشارکت از قیمت نهایی خودرو کسر خواهد شد.

5- در شرایط خرید مشارکتی لکسوس، سود مشارکت و تخفیف ویژه از قیمت نهایی خودرو کسر خواهد شد.

6- تایید و ثبت قرارداد منوط به ارسال اسناد پرداختی و قرارداد به دفتر مرکزی می باشد.بدیهی است تاریخ شروع قرارداد ، تاریخ وصول پیش پرداخت می باشد.

 

 شرایط فروش اقساطی و نقدی خودروی پریوس ایرتویا ویژه نوروز 1396
1395/12/02

شرایط فروش اقساطی و نقدی خودروی پریوس ایرتویا ویژه نوروز 1396


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات:

1- کلیه قیمت ها به تومان می باشد.

2- دریافت مبالغ خارج از بخشنامه تحت هر عنوانی غیر مجاز بوده و تخلف محسوب می شود.

3- هزینه بیمه شخص ثالث یکساله کلیه خودروها به عهده شرکت می باشد.

4- کلیه مبالغ پرداختی بابت خرید خودرو می بایست فقط به نام و به حساب بانکی شرکت توسعه خدماتی بازرگانی آریتا واریز شده و شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال واریز مبالغ به غیر را ندارد.

5- در صورت تاخیر در تحویل خودرو ، جریمه دیر کرد به کلیه مبالغ پرداختی توسط مشتری، اعم از پیش پرداخت و چکهای اقساطی تعلق می گیرد و امکان عودت چک ها و تغییر زمان آن وجود ندارد.

6- در شرایط خرید 90 و 120 روزه خودروی پریوس، نرخ سود مشارکت 18% برای کلیه مبالغ پرداختی لحاظ و از الباقی مبلغ قابل پرداخت کسر گردیده است. همچنین در صورت انصراف از خرید، سود انصراف معادل 15% لحاظ خواهد گردید.

7- استفاده از تسهیلات در خرید اقساطی ، منوط به رعایت دستورالعمل های فروش نظیر ارائه وکالتنامه است. همچنین برای بهره مندی از شرایط اقساط 36 و 24 ماهه، معرفی ضامن ضروری است.

8- قراردادهای اقساطی با همکاری شرکت لیزینگ طرف قرارداد آریتا منعقد میگردد.لذا سند خودروهای فروخته شده به روش اقساطی در رهن شرکت و یا لیزینگ های طرف قرارداد بوده که پس از تایید و تسویه حساب با شرکت لیزینگ فک رهن خواهد شد.

9- استفاده از تسهیلات موضوع این بخشنامه موکول به تکمیل و تایید کلیه مدارک درخواستی شرکت لیزینگ طرف قرارداد می باشد و در صورت عدم تایید مدارک، خریدار می تواند اقدام به خرید نقدی نماید و در صورت انصراف وجه پرداختی عودت داده خواهد شد.

 

 

توجه مهم:

- نظر به اینکه انجام فرایند شماره گذاری خودروها در شهر تهران توسط نماینده شرکت انجام می پذیرد، خریداران در تهران می بایست در هنگام ثبت نام کل هزینه های شماره گذاری و فیش عوارض 10 درصد را پرداخت نمایند.

- در خصوص خریداران دیگر شهرها، با توجه به انجام فرایند شماره گذاری در همان شهر، پرداخت مبلغ خودرو بدون احتساب هزینه های شماره گذاری و فیش عوارض 10 درصد و مطابق با رویه جاری خواهد شد.

این امر در خصوص شرایط فروش 90 روزه خودروی پریوس مستثنی بوده و خریداران محترم در کلیه شهرها می بایست هزینه شماره گذاری و فیش عوارض 10% را در زمان ثبت نام پرداخت نمایند.

 

 

 شرایط فروش اقساطی و نقدی تویوتا روفور ایرتویا ویژه نوروز 1396
1395/12/02

شرایط فروش اقساطی و نقدی تویوتا روفور ایرتویا ویژه نوروز 1396


 

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات:

1- کلیه قیمت ها به تومان می باشد.

2- دریافت مبالغ خارج از بخشنامه تحت هر عنوانی غیر مجاز بوده و تخلف محسوب می شود.

3- هزینه بیمه شخص ثالث یکساله کلیه خودروها به عهده شرکت می باشد.

4- کلیه مبالغ پرداختی بابت خرید خودرو می بایست فقط به نام و به حساب بانکی شرکت توسعه خدماتی بازرگانی آریتا واریز شده و شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال واریز مبالغ به غیر را ندارد.

5- در صورت تاخیر در تحویل خودرو ، جریمه دیر کرد به کلیه مبالغ پرداختی توسط مشتری، اعم از پیش پرداخت و چکهای اقساطی تعلق می گیرد و امکان عودت چک ها و تغییر زمان آن وجود ندارد.

6- در شرایط خرید 60 روزه خودروی روفور، نرخ سود مشارکت 18% برای کلیه مبالغ پرداختی لحاظ و از پرداخت نقدی در زمان تکمیل وجه کسر گردیده است.همچنین در صورت انصراف از خرید،سود انصراف معادل 15% لحاظ خواهد گردید.

7- استفاده از تسهیلات در خرید اقساطی ، منوط به رعایت دستورالعمل های فروش نظیر ارائه وکالتنامه است. همچنین برای بهره مندی از شرایط اقساط 36 و 24 ماهه، معرفی ضامن ضروری است.

7- قراردادهای اقساطی با همکاری شرکت لیزینگ طرف قرارداد آریتا منعقد میگردد.لذا سند خودروهای فروخته شده به روش اقساطی در رهن شرکت و یا لیزینگ های طرف قرارداد بوده که پس از تایید و تسویه حساب با شرکت لیزینگ فک رهن خواهد شد.

8- استفاده از تسهیلات موضوع این بخشنامه موکول به تکمیل و تایید کلیه مدارک درخواستی شرکت لیزینگ طرف قرارداد می باشد و در صورت عدم تایید مدارک، خریدار می تواند اقدام به خرید نقدی نماید و در صورت انصراف وجه پرداختی عودت داده خواهد شد.

 

توجه مهم:

- نظر به اینکه انجام فرایند شماره گذاری خودروها در شهر تهران توسط نماینده شرکت انجام می پذیرد، خریداران در تهران می بایست در هنگام ثبت نام کل هزینه های شماره گذاری و فیش عوارض 10 درصد را پرداخت نمایند.

- در خصوص خریداران دیگر شهرها، با توجه به انجام فرایند شماره گذاری در همان شهر، پرداخت مبلغ خودرو بدون احتساب هزینه های شماره گذاری و فیش عوارض 10 درصد و مطابق با رویه جاری خواهد شد.

 

 

 شرایط فروش اقساطی و نقدی لکسوس NX ایرتویا ویژه نوروز 1396
1395/12/02

شرایط فروش اقساطی و نقدی لکسوس NX ایرتویا ویژه نوروز 1396


 

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات:

1- کلیه قیمت ها به تومان می باشد.

2- دریافت مبالغ خارج از بخشنامه تحت هر عنوانی غیر مجاز بوده و تخلف محسوب می شود.

3- قیمت کل خودرو،  با احتساب هزینه مالیات بر ارزش افزوده، هزینه های شماره گذاری و فیش عوارض 10درصد اعلام گردیده است.

4- هزینه بیمه شخص ثالث یکساله کلیه خودروها به عهده شرکت می باشد.

5- کلیه مبالغ پرداختی بابت خرید خودرو می بایست فقط به نام و به حساب بانکی شرکت توسعه خدماتی بازرگانی آریتا واریز شده و شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال واریز مبالغ به غیر را ندارد.

6- در صورت تاخیر در تحویل خودرو ، جریمه دیر کرد به کلیه مبالغ پرداختی توسط مشتری، اعم از پیش پرداخت و چکهای اقساطی تعلق می گیرد و امکان عودت چک ها و تغییر زمان آن وجود ندارد.

7- استفاده از تسهیلات موضوع این بخشنامه موکول به تکمیل و تایید کلیه مدارک درخواستی شرکت لیزینگ طرف قرارداد می باشد و در صورت عدم تایید مدارک، خریدار می تواند اقدام به خرید نقدی نماید و در صورت انصراف ، وجه پرداختی عودت داده خواهد شد.

 

توجه مهم:

- نظر به اینکه انجام فرایند شماره گذاری خودروها در شهر تهران توسط نماینده شرکت انجام می پذیرد، خریداران در تهران می بایست در هنگام ثبت نام کل هزینه های شماره گذاری و فیش عوارض 10 درصد را پرداخت نمایند.

- در خصوص خریداران دیگر شهرها، با توجه به انجام فرایند شماره گذاری در همان شهر، پرداخت مبلغ خودرو بدون احتساب هزینه های شماره گذاری و فیش عوارض 10 درصد و مطابق با رویه جاری خواهد شد.

 

 

 شرایط فروش اقساطی و مشارکتی خودروهای ( تویوتا روفور،لکسوس NX200T ) ایرتویا ویژه نوروز 1396
1395/12/02

شرایط فروش اقساطی و مشارکتی خودروهای ( تویوتا روفور،لکسوس NX200T ) ایرتویا ویژه نوروز 1396


 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات:

1- کلیه مبالغ به تومان می باشد.

2- مالیات بر ارزش افزوده بر عهده خریدار می باشد.

3- قیمت نهایی خودرو در زمان تکمیل وجه و بر اساس قیمت فروش نقدی مطابق با بخشنامه روز تعیین می گردد.

4- در زمان تکمیل وجه، سود مشارکت از قیمت نهایی خودرو کسر خواهد شد.

5- در شرایط خرید مشارکتی لکسوس، سود مشارکت و تخفیف ویژه از قیمت نهایی خودرو کسر خواهد شد.

6- تایید و ثبت قرارداد منوط به ارسال اسناد پرداختی و قرارداد به دفتر مرکزی می باشد.بدیهی است تاریخ شروع قرارداد ، تاریخ وصول پیش پرداخت می باشد.

 

 خودروهای شرکت ایرتویا - تویوتاتویوتا یاریس صندوق دار

تویوتا یاریس صندوق دار


16 آگهی خرید و فروش

تویوتا یاریس هاچ بک

تویوتا یاریس هاچ بک


3 آگهی خرید و فروش

تویوتا اریون

تویوتا اریون


4 آگهی خرید و فروش

تویوتا 86 GT

تویوتا 86 GT


2 آگهی خرید و فروش

تویوتا راو 4

تویوتا راو 4


26 آگهی خرید و فروش

تویوتا اف جی کروزر

تویوتا اف جی کروزر


1 آگهی خرید و فروش

تویوتا هایس

تویوتا هایس


3 آگهی خرید و فروش

لکسوس ES250

لکسوس ES250


2 آگهی خرید و فروش

لکسوس CT200H

لکسوس CT200H


0 آگهی خرید و فروش

لکسوس GS250

لکسوس GS250


0 آگهی خرید و فروش

لکسوس NX200T

لکسوس NX200T


8 آگهی خرید و فروش

لکسوس NX300H

لکسوس NX300H


30 آگهی خرید و فروش

تویوتا کرولا

تویوتا کرولا


32 آگهی خرید و فروش

تویوتا کمری

تویوتا کمری


44 آگهی خرید و فروش

تویوتا پریوس

تویوتا پریوس


18 آگهی خرید و فروش

تویوتا هایلوکس دو کابین

تویوتا هایلوکس دو کابین


9 آگهی خرید و فروش

تویوتا هایلوکس تک کابین

تویوتا هایلوکس تک کابین


6 آگهی خرید و فروش

تویوتا پرادو دو در

تویوتا پرادو دو در


7 آگهی خرید و فروش

تویوتا پرادو چهار در

تویوتا پرادو چهار در


13 آگهی خرید و فروش

تویوتا فرچونر

تویوتا فرچونر


0 آگهی خرید و فروش

تویوتا لندکروز

تویوتا لندکروز


10 آگهی خرید و فروش

نماد اعتماد الکترونیکی بانی خودرو
با بانی خودرو در شبکه های اجتماعی همراه باشید
  • follow me on Facebook
  • follow me on Google+
  • follow me on Youtube
  • follow me on Instagram
  • follow me on aparat
  • follow me on telegram
از آخرین قیمت ها و اخبار خودرو آگاه شوید