alexa banikhodro

ایرتویا - تویوتا ، شرایط فروش نقدی و اقساطیایرتویا - تویوتا


نمایندگی های برگزیده ایرتویا - تویوتا (VIP)

شرایط فروش اقساطی و نقدی خودروی پریوس ایرتویا (تحویل فوری) ویژه ماه مبارک رمضان 1396
1396/03/27

شرایط فروش اقساطی و نقدی خودروی پریوس ایرتویا (تحویل فوری) ویژه ماه مبارک رمضان 1396
  
توضیحات:
1 .کلیه مبالغ به تومان می باشد.
2 .دریافت مبالغ خارج از بخشنامه تحت هر عنوانی غیر مجاز بوده و تخلف محسوب می شود.
3 .هزینه بیمه شخص ثالث یکساله کلیه خودروها به عهده شرکت می باشد.
4 .کلیه مبالغ پرداختی بابت خرید خودرومی بایست فقط به نام و به حساب بانکی شرکت توسعه خدماتی بازرگانی آریتا واریز شده و شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال واریز مبالغ به غیر را ندارد.
5 .در صورت تاخیر در تحویل خودرو، جریمه دیرکرد به کلیه مبالغ پرداختی توسط مشتری، اعم ازپیش پرداخت و چکهای اقساطی تعلق می گیرد و امکان عودت چکها و تغییر زمان آن وجود ندارد.
6 .در شرایط اقساطی بدون کارمزد، تاریخ شروع اولین قسط، سه ماه پس از انعقاد قرارداد می باشد.
7.استفاده از تسهیالت در خرید اقساطی، منوط به رعایت دستورالعمل های فروش نظیر ارائه وکالتنامه است. همچنین برای بهره مندی از شرایط اقساط 24 ماهه، معرفی ضامن ضروری است.
8 .قراردادهای اقساطی با همکاری شرکت لیزینگ طرف قرارداد آریتا منعقد می گردد. لذا سند خودروهای فروخته شده به روش اقساطی در رهن شرکت و یا لیزینگ های طرف قرارداد بوده که پس از تایید و تسویه حساب با شرکت لیزینگ فک رهن خواهد شد.
9 .استفاده از تسهیالت موضوع این بخشنامه موکول به تکمیل و تایید کلیه مدارک درخواستی شرکت لیزینگ طرف قرارداد می باشد و در صورت عدم تایید مدارک، خریدار می تواند اقدام به خرید نقدی نماید و در صورت انصراف، وجه پرداختی عودت داده خواهد شد.


توجه مهم:
در خصوص خریداران محترم شهرستان ها، نظر به اینکه انجام فرآیند شماره گذاری در همان شهر صورت می پذیرد، پرداخت مبلغ خودرو بدون احتساب هزینه های شماره گذاری و فیش عوارض 10 درصد خواهد بود. لذا مبلغ مذکور در زمان ثبت نام از مبلغ پیش پرداخت کسر می گردد.


 


شرایط فروش اقساطی و نقدی لکسوس NX ایرتویا (تحویل فوری) ویژه ماه مبارک رمضان 1396
1396/03/27

شرایط فروش اقساطی و نقدی لکسوس NX ایرتویا (تحویل فوری) ویژه ماه مبارک رمضان 1396

  
توضیحات:
1 .کلیه مبالغ به تومان می باشد.
2 .دریافت مبالغ خارج از بخشنامه تحت هر عنوانی غیر مجاز بوده و تخلف محسوب می شود.
3 هزینه بیمه شخص ثالث یکساله کلیه خودروها به عهده شرکت می باشد.
4 کلیه مبالغ پرداختی بابت خرید خودرومی بایست فقط به نام و به حساب بانکی شرکت توسعه خدماتی بازرگانی آریتا واریز شده و شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال واریز مبالغ به غیر را ندارد.
5 .در صورت تاخیر در تحویل خودرو، جریمه دیرکرد به کلیه مبالغ پرداختی توسط مشتری، اعم از پیش پرداخت و چکهای اقساطی تعلق می گیرد و امکان عودت چکها و تغییر زمان آن وجود ندارد.
6.استفاده از تسهیالت در خرید اقساطی، منوط به رعایت دستورالعمل های فروش نظیر ارائه وکالتنامه است.
7 .قراردادهای اقساطی با همکاری شرکت لیزینگ طرف قرارداد آریتا منعقد می گردد. لذا سند خودروهای فروخته شده به روش اقساطی در رهن شرکت و یا لیزینگ های طرف قرارداد بوده که پس از تایید و تسویه حساب با شرکت لیزینگ فک رهن خواهد شد.
8 .استفاده از تسهیالت موضوع این بخشنامه موکول به تکمیل و تایید کلیه مدارک درخواستی شرکت لیزینگ طرف قرارداد می باشد و در صورت عدم تایید مدارک، خریدار می تواند اقدام به خرید نقدی نماید و در صورت انصراف، وجه پرداختی عودت داده خواهد شد.


توجه مهم:
در خصوص خریداران محترم شهرستان ها، نظر به اینکه انجام فرآیند شماره گذاری در همان شهر صورت می پذیرد، پرداخت مبلغ خودرو بدون احتساب هزینه های شماره گذاری و فیش عوارض 10 درصد خواهد بود. لذا مبلغ مذکور در زمان ثبت نام از مبلغ پیش پرداخت کسر می گردد. 


شرایط فروش مشارکتی خودروهای ( تویوتا پریوس، روفور، لکسوس NX200t و RX200t) ایرتویا ویژه ماه مبارک رمضان 1396
1396/03/27

شرایط فروش مشارکتی خودروهای ( تویوتا پریوس، روفور، لکسوس NX200t و RX200t) ایرتویا ویژه ماه مبارک رمضان 1396
  
توضیحات:
1 .کلیه مبالغ به تومان می باشد.
2 .مالیات بر ارزش افزوده بر عهده خریدار می باشد.
3 .قیمت نهایی خودرو در زمان تکمیل وجه و بر اساس قیمت فروش نقدی مطابق با بخشنامه روز تعیین می گردد.
4 .در زمان تکمیل وجه، سود مشارکت از قیمت نهایی خودرو کسر خواهد شد.
5 .در شرایط خرید مشارکتی لکسوس، سود مشارکت و مبالغ تخفیف از قیمت نهایی خودرو کسر خواهد شد.
6 .تأیید و ثبت قرارداد منوط به ارسال اسناد پرداختی و قرارداد به دفتر مرکزی می باشد. بدیهی است تاریخ شروع قرارداد، تاریخ وصول پیش پرداخت میباشد.


 


شرایط فروش اقساطی و نقدی تویوتا روفور ایرتویا ویژه ماه مبارک رمضان 1396
1396/03/27

شرایط فروش اقساطی و نقدی تویوتا روفور ایرتویا ویژه ماه مبارک رمضان 1396

 


 
توضیحات:
1 .کلیه مبالغ به تومان می باشد.
2 .دریافت مبالغ خارج از بخشنامه تحت هر عنوانی غیر مجاز بوده و تخلف محسوب می شود.
3 .هزینه بیمه شخص ثالث یکساله کلیه خودروها به عهده شرکت می باشد.
4 .کلیه مبالغ پرداختی بابت خرید خودرو می بایست فقط به نام و به حساب بانکی شرکت توسعه خدماتی بازرگانی آریتا واریز شده و شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال واریز مبالغ به غیر را ندارد.
5 .در صورت تاخیر در تحویل خودرو، جریمه دیرکرد به کلیه مبالغ پرداختی توسط مشتری، اعم ازپیش پرداخت و چکهای اقساطی تعلق می گیرد و امکان عودت چکها و تغییر زمان آن وجود ندارد.
6 .در شرایط فروش 60 روزه، نرخ سود مشارکت 18 %برای مبلغ پیش پرداخت لحاظ و از مبلغ پرداخت نقدی در زمان تکمیل وجه کسر گردیده است. همچنین در صورت انصراف از خرید، سود انصراف معادل 15 %لحاظ خواهد گردید.
7. استفاده از تسهیالت در خرید اقساطی، منوط به رعایت دستورالعمل های فروش نظیر ارائه وکالتنامه است. همچنین برای بهره مندی از شرایط اقساط 24 ماهه، معرفی ضامن ضروری است.
8 .قراردادهای اقساطی با همکاری شرکت لیزینگ طرف قرارداد آریتا منعقد می گردد. لذا سند خودروهای فروخته شده به روش اقساطی در رهن شرکت و یا لیزینگ های طرف قرارداد بوده که پس از تایید و تسویه حساب با شرکت لیزینگ فک رهن خواهد شد.
9 .استفاده از تسهیالت موضوع این بخشنامه موکول به تکمیل و تایید کلیه مدارک درخواستی شرکت لیزینگ طرف قرارداد می باشد و در صورت عدم تایید مدارک، خریدار می تواند اقدام به خرید نقدی نماید و در صورت انصراف، وجه پرداختی عودت داده خواهد شد. 


شرایط فروش اقساطی و نقدی تویوتا روفور ایرتویا (تحویل 60 روز کاری با قیمت قطعی) ویژه ماه مبارک رمضان 1396
1396/03/07

شرایط فروش اقساطی و نقدی تویوتا روفور ایرتویا (تحویل 60 روز کاری با قیمت قطعی) ویژه ماه مبارک رمضان 1396

 


 
توضیحات:
1 .کلیه مبالغ به تومان می باشد.
2 .دریافت مبالغ خارج از بخشنامه تحت هر عنوانی غیر مجاز بوده و تخلف محسوب می شود.
3 .هزینه بیمه شخص ثالث یکساله کلیه خودروها به عهده شرکت می باشد.
4 .کلیه مبالغ پرداختی بابت خرید خودرو می بایست فقط به نام و به حساب بانکی شرکت توسعه خدماتی بازرگانی آریتا واریز شده و شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال واریز مبالغ به غیر را ندارد.
5 .در صورت تاخیر در تحویل خودرو، جریمه دیرکرد به کلیه مبالغ پرداختی توسط مشتری، اعم ازپیش پرداخت و چکهای اقساطی تعلق می گیرد و امکان عودت چکها و تغییر زمان آن وجود ندارد.
6 .در شرایط فروش 60 روزه، نرخ سود مشارکت 18 %برای مبلغ پیش پرداخت لحاظ و از مبلغ پرداخت نقدی در زمان تکمیل وجه کسر گردیده است. همچنین در صورت انصراف از خرید، سود انصراف معادل 15 %لحاظ خواهد گردید.
7. استفاده از تسهیالت در خرید اقساطی، منوط به رعایت دستورالعمل های فروش نظیر ارائه وکالتنامه است. همچنین برای بهره مندی از شرایط اقساط 24 ماهه، معرفی ضامن ضروری است.
8 .قراردادهای اقساطی با همکاری شرکت لیزینگ طرف قرارداد آریتا منعقد می گردد. لذا سند خودروهای فروخته شده به روش اقساطی در رهن شرکت و یا لیزینگ های طرف قرارداد بوده که پس از تایید و تسویه حساب با شرکت لیزینگ فک رهن خواهد شد.
9 .استفاده از تسهیالت موضوع این بخشنامه موکول به تکمیل و تایید کلیه مدارک درخواستی شرکت لیزینگ طرف قرارداد می باشد و در صورت عدم تایید مدارک، خریدار می تواند اقدام به خرید نقدی نماید و در صورت انصراف، وجه پرداختی عودت داده خواهد شد.


 


شرایط فروش اقساطی و نقدی خودروی پریوس ایرتویا ویژه اردیبهشت 1396
1396/02/27

شرایط فروش اقساطی و نقدی خودروی پریوس ایرتویا ویژه اردیبهشت 1396

 


 
توضیحات:
1 .کلیه مبالغ به تومان می باشد.
2 .دریافت مبالغ خارج از بخشنامه تحت هر عنوانی غیر مجاز بوده و تخلف محسوب می شود.
3 .هزینه بیمه شخص ثالث یکساله کلیه خودروها به عهده شرکت می باشد.
4 .کلیه مبالغ پرداختی بابت خرید خودرو می بایست فقط به نام و به حساب بانکی شرکت توسعه خدماتی بازرگانی آریتا واریز شده و شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال واریز مبالغ به غیر را ندارد.
5 .در صورت تاخیر در تحویل خودرو، جریمه دیرکرد به کلیه مبالغ پرداختی توسط مشتری، اعم از پیش پرداخت و چکهای اقساطی تعلق می گیرد و امکان عودت چکها و تغییر زمان آن وجود ندارد.
6 .استفاده از تسهیالت در خرید اقساطی، منوط به رعایت دستورالعمل های فروش نظیر ارائه وکالتنامه است. همچنین برای بهره مندی از شرایط اقساط 24 ماهه معرفی ضامن ضروری است.
7 .قراردادهای اقساطی با همکاری شرکت لیزینگ طرف قرارداد آریتا منعقد می گردد. لذا سند خودروهای فروخته شده به روش اقساطی در رهن شرکت و یا لیزینگ های طرف قرارداد بوده که پس از تایید و تسویه حساب با شرکت لیزینگ فک رهن خواهد شد.
8 .استفاده از تسهیالت موضوع این بخشنامه موکول به تکمیل و تایید کلیه مدارک درخواستی شرکت لیزینگ طرف قرارداد می باشد و در صورت عدم تایید مدارک، خریدار می تواند اقدام به خرید نقدی نماید و در صورت انصراف، وجه پرداختی عودت داده خواهد شد.

توجه مهم:

در خصوص خریداران محترم شهرستان ها، نظر به اینکه انجام فرآیند شماره گذاری در همان شهر صورت می پذیرد، پرداخت مبلغ خودرو بدون احتساب هزینه های شماره گذاری و فیش عوارض 10 درصد خواهد بود. لذا مبلغ مذکور در زمان ثبت نام از مبلغ پیش پرداخت کسر می گردد. 


شرایط فروش اقساطی و نقدی تویوتا روفور ایرتویا ویژه اردیبهشت 1396
1396/02/27

شرایط فروش اقساطی و نقدی تویوتا روفور ایرتویا ویژه اردیبهشت 1396
 توضیحات:
1 .کلیه مبالغ به تومان می باشد.
2 .دریافت مبالغ خارج از بخشنامه تحت هر عنوانی غیر مجاز بوده و تخلف محسوب می شود.
3 .هزینه بیمه شخص ثالث یکساله کلیه خودروها به عهده شرکت می باشد.
4 .کلیه مبالغ پرداختی بابت خرید خودرو می بایست فقط به نام و به حساب بانکی شرکت توسعه خدماتی بازرگانی آریتا واریز شده و شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال واریز مبالغ به غیر را ندارد.
5 .در صورت تاخیر در تحویل خودرو، جریمه دیرکرد به کلیه مبالغ پرداختی توسط مشتری، اعم ازپیش پرداخت و چکهای اقساطی تعلق می گیرد و امکان عودت چکها و تغییر زمان آن وجود ندارد.
6 .در شرایط خرید 60 روزه خودروی روفور، نرخ سود مشارکت 18 %برای کلیه مبالغ پرداختی لحاظ و از پرداخت نقدی در زمان تکمیل وجه کسر گردیده است. همچنین در صورت انصراف از خرید، سود انصـراف معادل 15 %لحاظ خواهد گردید.
7 .استفاده از تسهیالت در خرید اقساطی، منوط به رعایت دستورالعمل های فروش نظیر ارائه وکالتنامه است. همچنین برای بهره مندی از شرایط اقساط 24 ماهه، معرفی ضامن ضروری است.
8 .قراردادهای اقساطی با همکاری شرکت لیزینگ طرف قرارداد آریتا منعقد می گردد. لذا سند خودروهای فروخته شده به روش اقساطی در رهن شرکت و یا لیزینگ های طرف قرارداد بوده کـه پـس از تای یـد و تسویه حساب با شرکت لیزینگ فک رهن خواهد شد.
9 .استفاده از تسهیالت موضوع این بخشنامه موکول به تکمیل و تایید کلیه مدارک درخواستی شرکت لیزینگ طرف قرارداد می باشد و در صورت عدم تایید مدارک، خریدار می تواند اقدام به خرید نقدی نماید و در صورت انصراف، وجه پرداختی عودت داده خواهد شد.

توجه مهم: 
هزینه شماره گذاری خودروی روفور مدل 2017 ،معادل 16,150,000 تومان می باشد که برای خریداران محترم شهرستان ها، از مبلغ پرداخت نقدی در زمان تکمیل وجه کسر می گردد. لذا کلیه خریداران در کلیه شهرها می بایست مبلغ پیش پرداخت در زمان ثبت نام (99,000,000 تومان) را به طور کامل پرداخت نمایند. 


شرایط فروش اقساطی و نقدی لکسوس NX ایرتویا ویژه اردیبهشت 1396
1396/02/27

شرایط فروش اقساطی و نقدی لکسوس NX ایرتویا ویژه اردیبهشت 1396
 توضیحات:
1 .کلیه مبالغ به تومان می باشد.
2 .دریافت مبالغ خارج از بخشنامه تحت هر عنوانی غیر مجاز بوده و تخلف محسوب می شود.
3 .هزینه بیمه شخص ثالث یکساله کلیه خودروها به عهده شرکت می باشد.
4 .کلیه مبالغ پرداختی بابت خرید خودرو می بایست فقط به نام و به حساب بانکی شرکت توسعه خدماتی بازرگانی آریتا واریز شده و شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال واریز مبالغ به غیر را ندارد.
5 .در صورت تاخیر در تحویل خودرو، جریمه دیرکرد به کلیه مبالغ پرداختی توسط مشتری، اعم از پیش پرداخت و چکهای اقساطی تعلق می گیرد و امکان عودت چکها و تغییر زمان آن وجود ندارد.
6.استفاده از تسهیالت در خرید اقساطی، منوط به رعایت دستورالعمل های فروش نظیر ارائه وکالتنامه است.
7 .قراردادهای اقساطی با همکاری شرکت لیزینگ طرف قرارداد آریتا منعقد می گردد. لذا سند خودروهای فروخته شده به روش اقساطی در رهن شرکت و یا لیزینگ های طرف قرارداد بوده که پس از تایید و تسویه حساب با شرکت لیزینگ فک رهن خواهد شد.
8 .استفاده از تسهیالت موضوع این بخشنامه موکول به تکمیل و تایید کلیه مدارک درخواستی شرکت لیزینگ طرف قرارداد می باشد و در صورت عدم تایید مدارک، خریدار می تواند اقدام به خرید نقدی نماید و در صورت انصراف، وجه پرداختی عودت داده خواهد شد.

توجه مهم:
در خصوص خریداران محترم شهرستان ها، نظر به اینکه انجام فرآیند شماره گذاری در همان شهر صورت می پذیرد، پرداخت مبلغ خودرو بدون احتساب هزینه های شماره گذاری و فیش عوارض 10 درصد خواهد بود. لذا مبلغ مذکور در زمان ثبت نام از مبلغ پیش پرداخت کسر می گردد. 


شرایط فروش مشارکتی خودروهای ( تویوتا پریوس، روفور و لکسوس NX200T ) ایرتویا ویژه اردیبهشت 1396
1396/02/27

شرایط فروش مشارکتی خودروهای ( تویوتا پریوس، روفور و لکسوس NX200T ) ایرتویا ویژه اردیبهشت 1396
 توضیحات:
1 .کلیه مبالغ به تومان می باشد.
2 .مالیات بر ارزش افزوده بر عهده خریدار می باشد.
3 .قیمت نهایی خودرو در زمان تکمیل وجه و بر اساس قیمت فروش نقدی مطابق با بخشنامه روز تعیین می گردد.
4 .در زمان تکمیل وجه، سود مشارکت از قیمت نهایی خودرو کسر خواهد شد.
5 .در شرایط خرید مشارکتی لکسوس، سود مشارکت و مبالغ تخفیف از قیمت نهایی خودرو کسر خواهد شد.
6 .تأیید و ثبت قرارداد منوط به ارسال اسناد پرداختی و قرارداد به دفتر مرکزی می باشد. بدیهی است تاریخ شروع قرارداد، تاریخ وصول پیش پرداخت می باشد.
 


شرایط فروش اقساطی و نقدی خودروی پریوس ایرتویا ویژه اردیبهشت 1396
1396/02/19

شرایط فروش اقساطی و نقدی خودروی پریوس ایرتویا ویژه اردیبهشت 1396
 توضیحات:
1 .کلیه مبالغ به تومان می باشد.
2 .دریافت مبالغ خارج از بخشنامه تحت هر عنوانی غیر مجاز بوده و تخلف محسوب می شود.
3 .هزینه بیمه شخص ثالث یکساله کلیه خودروها به عهده شرکت می باشد.
4 .کلیه مبالغ پرداختی بابت خرید خودرو می بایست فقط به نام و به حساب بانکی شرکت توسعه خدماتی بازرگانی آریتا واریز شده و شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال واریز مبالغ به غیر را ندارد.
5 .در صورت تاخیر در تحویل خودرو، جریمه دیرکرد به کلیه مبالغ پرداختی توسط مشتری، اعم از پیش پرداخت و چکهای اقساطی تعلق می گیرد و امکان عودت چکها و تغییر زمان آن وجود ندارد.
6 .استفاده از تسهیالت در خرید اقساطی، منوط به رعایت دستورالعمل های فروش نظیر ارائه وکالتنامه است. همچنین برای بهره مندی از شرایط اقساط 24 ماهه معرفی ضامن ضروری است.
7 .قراردادهای اقساطی با همکاری شرکت لیزینگ طرف قرارداد آریتا منعقد می گردد. لذا سند خودروهای فروخته شده به روش اقساطی در رهن شرکت و یا لیزینگ های طرف قرارداد بوده که پس از تایید و تسویه حساب با شرکت لیزینگ فک رهن خواهد شد.
8 .استفاده از تسهیالت موضوع این بخشنامه موکول به تکمیل و تایید کلیه مدارک درخواستی شرکت لیزینگ طرف قرارداد می باشد و در صورت عدم تایید مدارک، خریدار می تواند اقدام به خرید نقدی نماید و در صورت انصراف، وجه پرداختی عودت داده خواهد شد.

توجه مهم:
در خصوص خریداران محترم شهرستان ها، نظر به اینکه انجام فرآیند شماره گذاری در همان شهر صورت می پذیرد، پرداخت مبلغ خودرو بدون احتساب هزینه های شماره گذاری و فیش عوارض 10 درصد خواهد بود. لذا مبلغ مذکور در زمان ثبت نام از مبلغ پیش پرداخت کسر می گردد. 


شرایط فروش اقساطی و نقدی تویوتا روفور ایرتویا ویژه اردیبهشت 1396
1396/02/19

شرایط فروش اقساطی و نقدی تویوتا روفور ایرتویا ویژه اردیبهشت 1396
 توضیحات:
1 .کلیه مبالغ به تومان می باشد.
2 .دریافت مبالغ خارج از بخشنامه تحت هر عنوانی غیر مجاز بوده و تخلف محسوب می شود.
3 .هزینه بیمه شخص ثالث یکساله کلیه خودروها به عهده شرکت می باشد.
4 .کلیه مبالغ پرداختی بابت خرید خودرو می بایست فقط به نام و به حساب بانکی شرکت توسعه خدماتی بازرگانی آریتا واریز شده و شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال واریز مبالغ به غیر را ندارد.
5 .در صورت تاخیر در تحویل خودرو، جریمه دیرکرد به کلیه مبالغ پرداختی توسط مشتری، اعم ازپیش پرداخت و چکهای اقساطی تعلق می گیرد و امکان عودت چکها و تغییر زمان آن وجود ندارد.
6 .در شرایط خرید 60 روزه خودروی روفور، نرخ سود مشارکت 18 %برای کلیه مبالغ پرداختی لحاظ و از پرداخت نقدی در زمان تکمیل وجه کسر گردیده است. همچنین در صورت انصراف از خرید، سود انصـراف معادل 15 %لحاظ خواهد گردید.
7 .استفاده از تسهیالت در خرید اقساطی، منوط به رعایت دستورالعمل های فروش نظیر ارائه وکالتنامه است. همچنین برای بهره مندی از شرایط اقساط 24 ماهه، معرفی ضامن ضروری است.
8 .قراردادهای اقساطی با همکاری شرکت لیزینگ طرف قرارداد آریتا منعقد می گردد. لذا سند خودروهای فروخته شده به روش اقساطی در رهن شرکت و یا لیزینگ های طرف قرارداد بوده کـه پـس از تای یـد و تسویه حساب با شرکت لیزینگ فک رهن خواهد شد.
9 .استفاده از تسهیالت موضوع این بخشنامه موکول به تکمیل و تایید کلیه مدارک درخواستی شرکت لیزینگ طرف قرارداد می باشد و در صورت عدم تایید مدارک، خریدار می تواند اقدام به خرید نقدی نماید و در صورت انصراف، وجه پرداختی عودت داده خواهد شد.

توجه مهم: 
هزینه شماره گذاری خودروی روفور مدل 2017 ،معادل 18300000تومان می باشد که برای خریداران محترم شهرستان ها، از مبلغ پرداخت نقدی در زمان تکمیل وجه کسر می گردد. لذا کلیه خریداران در کلیه شهرها می بایست مبلغ پیش پرداخت در زمان ثبت نام (99000000 تومان) را به طور کامل پرداخت نمایند. 


خودروهای شرکت ایرتویا - تویوتاتویوتا یاریس صندوق دار

تویوتا یاریس صندوق دار


16 آگهی خرید و فروش

تویوتا یاریس هاچ بک

تویوتا یاریس هاچ بک


5 آگهی خرید و فروش

تویوتا اریون

تویوتا اریون


4 آگهی خرید و فروش

تویوتا 86 GT

تویوتا 86 GT


2 آگهی خرید و فروش

تویوتا راو 4

تویوتا راو 4


27 آگهی خرید و فروش

تویوتا اف جی کروزر

تویوتا اف جی کروزر


1 آگهی خرید و فروش

تویوتا هایس

تویوتا هایس


3 آگهی خرید و فروش

لکسوس ES250

لکسوس ES250


3 آگهی خرید و فروش

لکسوس CT200H

لکسوس CT200H


0 آگهی خرید و فروش

لکسوس GS250

لکسوس GS250


0 آگهی خرید و فروش

لکسوس NX200T

لکسوس NX200T


21 آگهی خرید و فروش

لکسوس NX300H

لکسوس NX300H


48 آگهی خرید و فروش

تویوتا کرولا

تویوتا کرولا


36 آگهی خرید و فروش

تویوتا کمری

تویوتا کمری


46 آگهی خرید و فروش

تویوتا پریوس

تویوتا پریوس


14 آگهی خرید و فروش

تویوتا هایلوکس دو کابین

تویوتا هایلوکس دو کابین


11 آگهی خرید و فروش

تویوتا هایلوکس تک کابین

تویوتا هایلوکس تک کابین


6 آگهی خرید و فروش

تویوتا پرادو دو در

تویوتا پرادو دو در


11 آگهی خرید و فروش

تویوتا پرادو چهار در

تویوتا پرادو چهار در


12 آگهی خرید و فروش

تویوتا فرچونر

تویوتا فرچونر


1 آگهی خرید و فروش

تویوتا لندکروز

تویوتا لندکروز


11 آگهی خرید و فروش
نماد اعتماد الکترونیکی بانی خودرو